Депозити

Реклама
Търсене

Детски спестовни влогове

Мечтаният абитуриентски бал - само по 20 лв. на месец. Мечтаното околосветско пътешествие - по 50 лв. на месец. Първият собствен автомобил - по 100 лв. на месец. Първият собствен дом - по 250 лв. на месец. Обучението в Харвард - по 500 лв. на месец. Депозит Алианц Детство е спестовен продукт, с който получавате гарантирана висока доходност за спестяванията на вашето дете. Погрижете се за бъдещето му, като се доверите на институция с над 110-годишен опит в предлагането на финансови услуги. В зависимост от възрастта на детето при откриване на депозита и довнасянията по него, можете да достигнете годишна доходност до 12%. Депозит Алианц Детство може да бъде открит от всеки, който желае да спестява за дете до 18-годишна възраст. Детето е титуляр по депозита и разполага със средствата от него след навършване на пълнолетие. За откриване на депозита е необходимо да представите ваша лична карта и акт за раждане на детето.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

"Токуда Детство” представлява депозит в лева, евро или щатски долари, при прогресивно нарастваща лихва в зависимост от размера на депозита. Депозит "Токуда Детство" се открива в полза на малолетни и непълнолетни български граждани и е дългосрочна инвестиция за бъдещето на децата. Минимален размер – 10 валутни единици(лева, евро или щатски долари) Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки до размер, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки. До навършване на пълнолетие (18 г.) на Титуляра по депозита - малолетен или непълнолетен български гражданин. Банката има право да променя едностранно условията и лихвения процент по депозитния продукт с решение на Управителния съвет, за което Депозантът дава съгласие с подписването на Договора за депозит. Новите условия, включително и промяната на лихвения процент, влизат в сила от датата, посочена в решението на УС и се обявяват в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп, както и на нейния уеб-сайт. При промяна в условията на депозитния продукт не е необходимо сключването на нов договор или анекс към сключения такъв. Лихвата се изплаща в края на всяка календарна година, като се капитализира по депозитната сметка. Размерът на лихвата се определя по действащата лихвена скала на продукта на база ежедневното салдо по депозита. При закриване на сметката лихвата се начислява и изплаща към същата дата.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове