Депозити

Реклама
Търсене

Безсрочни депозити

“Токуда Премиум” представлява безсрочен депозит в лева, евро или щатски долари, при прогресивно нарастваща лихва в зависимост от размера на депозита. Доходността доближава срочните депозити, като при това се запазват свободата на разполагане със средствата и възможността за управление на доходността. получавате гарантирана и висока доходност на вашите спестявания•свободно довнасяне и теглене на средства във всеки един момент без загуба на лихвен доход•лихвата по депозита нараства при довнасяне на средства•без такси и комисионни за касово обслужване•безплатно издаване на дебитна карта и/или разкриване на разплащателна сметка•възможност за ползване на потребителски кредит при изгодни условия и бърза процедура на отпускане Минимален размер - 200 лева, евро или щатски долара Валута - Лева, евро или щатски долари. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки. Срок - Неопределен При промяна на пазарните условия Банката може да променя едностранно условията по депозитния продукт с решение на Управителния съвет, за което Депозантът дава съгласие с подписването на Договора за депозит. Новите условия включително и промяната на лихвения процент, влизат в сила от датата посочена в решението на УС и се обявяват в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп. При промяна в условията на депозитния продукт не е необходимо сключването на нов договор за депозит или анекс към сключения такъв. Лихвен процент по договаряне се допуска за суми над 100 хил.лева, 50 хил.евро или 50 хил. щатски долара, като договорения лихвен процент е в зависиммост от сумата и срока на депозита, но не може да бъде по-висок от 80% от законната лихва. Договарянето на лихвен процент е в правомощията на най-малко двама от Изпълнителните директори на Банката.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове