Депозити

Реклама
Търсене

Детски спестовни влогове

Депозит „Асет Детство” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е със специално предназначение (открива се в полза на лица, ненавършили 18 години), с нарастващ лихвен процент в зависимост от сумата по сметката. Основни предимства висока доходност капитализиране на лихвата свободно довнасяне избор на валута Спестяване на средства при добра доходност и възможност за довнасяне по всяко време. Размер Минимум 500 BGN, 250 EUR/USD Срочност До навършване на пълнолетие на Титуляря, след което депозитът се трансформира като безсрочен влог.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

открива се в полза на малолетно или непълнолетно лице от родителите заедно или поотделно, от трето лице или лично от непълнолетното лице съгласно вътрешнобанковите нормативни документи, касаещи влоговата дейност. Разпореждането с влога се извършва съгласно действащото законодателство на Република България.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Спестяване за бъдещето на Вашето дете Атрактивни лихвени условия Повишена доходност - ежегодно добавяне на лихвата към сумата на депозита Свободно довнасяне по всяко време - на каса или чрез банков превод След навършване на пълнолетие, титулярът може да се разпорежда със средствата При предсрочно прекратяване на Детския депозит, получавате цялата лихва, начислена до момента•Довнасяне - по Детския депозит може да се довнася по всяко време, без ограничение в сумата, включително и от лица, различни от лицето открило депозита. Банката изисква представяне на решение на районния съд в оригинал, което дава право на родителите да изтеглят част или цялата сума на депозита, преди навършване пълнолетие на титуляра. При предсрочно прекратяване на Детския депозит, се изплаща лихвата, начислена до момента. След падежа депозитът се олихвява като разплащателна сметка. Без такса за откриване Без такса за довнасяне на каса Без такса за теглене на падеж - деня, в който титуляра навършва 18 години

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Ние също като вас мислим за вашето дете в бъдеще време. Детски влог ЮнионБъдеще е най-добрият подарък, който расте заедно с него и ще осъществи мечтите му след години, защото можете да внасяте колкото и когато пожелаете, а лихвата е гарантирана и все по-висока. Детски влог можете да откриете в лева, евро, щатски долари на всяко дете под 17-годишна възраст. Достатъчна е първоначална сума само 10 лева/евро/щ.долари. Вноски можете да правите както вие, така и всеки друг без ограничения. Лихвеният процент нараства прогресивно със сумите и времето. Лихвата се капитализира в края на всяка календарна година. При теглене запазвате целия лихвен доход, натрупан до момента. Ако закриете влога след изтичане на първата година, ние ще Ви изплатим пълната лихва, начислена до прекратяването. След датата на навършване на пълнолетие, средствата продължават да се олихвяват с високия лихвен процент, валиден към тази дата. Не заплащате такси и комисиони за откриване и обслужване на детския влог.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Детски спестовен влог може да бъде открит на всяко дете до 18 години. Всяко дете може да притежава неограничен брой влогове. Срок на детския спестовен влог След навършване на пълнолетие на детето – титуляр на детски спестовен влог, същият автоматично се трансформира в безсрочен спестовен влог. Банката открива детски спестовни влогове в левове и евро. При откриване на детски влог банката издава спестовна книжка, в която се отразяват всички операции по влога. Минимално салдо 20 лева/евро/щ.долара Изплащане на лихвата Начислените лихви се изплащат чрез капитализиране/прибавяне към сумата по влога в края на календарната година или при неговото закриване. Вноски Суми по влога се приемат по всяко време в неограничен размер и за неограничено време във всички клонове на банката. Теглене на суми Теглене от детски спестовен влог може да бъде извършено във всички клонове на банката съгласно законовите разпоредби – от законния/те представител/и с разрешение от районния съд и представяне на спестовната книжка. Посочените лихвени проценти не са фиксирани и са в съответствие с Лихвения бюлетин на банката, като важат за деца до 18 години.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Направете важна крачка за слънчевото бъдеще на вашите деца с новия детски спестовен влог "Сбъдната мечта" на МКБ Юнионбанк. Параметри: - спестовният влог се открива в лева или евро. - безсрочен. -няма минимална сума за откриване или минимален неснижаем остатък. Лихвени проценти: възраст на титуляра от 0 до 3 години: BGN:6.00%: EUR:5.50%: от 3 до 8 години: BGN:5.50% EUR:5.00%: от 8 до 13 години: BGN:5.00% EUR:4.50% над 13 години: BGN:4.50%,EUR:4.00%:Лихвата се изплаща по детския влог в края на всяка календарна година, или при закриване на сметката. Разпореждането със средствата по детски спестовен влог „Сбъдната мечта” с титуляр малолетно лице се осъществява от един от двамата родители (респ. настойниците).

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Детският спестовен влог „Мечти” на СИБАНК АД дава възможност на всеки желаещ да внесе пари в полза на своите деца или внучета до 18-годишна възраст. Влогът може да бъде открит, както от родителите на детето, така и от трето лице, във всеки офис на Банката. За целта вносителят представя единствено своята лична карта и посочва трите имена, настоящ адрес и ЕГН на детето. При откриване на влога, Банката издава спестовна книжка на името на титуляра. Валута: лева (BGN) евро (EUR) щатски долари (USD) Минимална сума за откриване: 100 BGN 50 EUR 50 USD Срок: До навършване на 18 години на титуляра. След навършване на пълнолетие детският влог се трансформира в безсрочен влог. Олихвяване и изплащане на лихвата: Банката олихвява сумите по детския спестовен влог веднъж, в последния работен ден на всяка календарна година, като лихвата се изчислява на база 360/360 дни. При годишното олихвяване и при липса на разпоредителни действия през цялата година, Банката доначислява бонуси под формата на лихвени надбавки, прогресивно нарастващи съобразно времепрестояването на внесените суми. Начислените лихви и доначислените бонуси, в случай че има такива, се изплащат само при закриването на влога.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Детската спестовна сметка “ДСК БЪДЕЩЕ” на Банка ДСК осигурява добър финансов старт в живота на вашите деца или внуци, когато пораснат! Детската спестовна сметка “ДСК БЪДЕЩЕ” е предназначена за малолетни и непълнолетни лица до 17-годишна възраст. Служи за дългосрочно натрупване на средства в полза на титуляра на сметката и осигурява по-висока доходност от лихви. Вие можете да внасяте суми по сметката в наличност или чрез безналични преводи, чрез превод от трудовото си възнаграждение, хонорари и др. По сметката могат да се прехвърлят чрез автоматичен трансфер суми от други сметки, открити в банката. Вие избирате начина на прехвърляне – определена сума на определена дата или при надвишаване на определен остатък по сметката, от която се извършва прехвърлянето. Ползването на натрупаните средства започва от навършване на 18-годишна възраст и приключва с навършване на 25-годишна възраст на титуляра. Ако средствата не се използват до крайния срок, те се прехвърлят по безсрочен влог на името на титуляра. При закриване на сметката преди определения начален срок за ползване (18-годишна възраст на титуляра), от датата на откриване/последна капитализация на лихвите до датата на закриване, лихва не се изплаща. В зависимост от вида на валутата и от възрастта на детето към датата на откриване на сметката, лихвените проценти са различни и са по-високи от тези по останалите спестовни продукти. Високият лихвен процент е гарантиран до навършване на 25-годишна възраст на титуляра. Лихвите се прибавят към внесените пари в края на всяка година. При откриване на детската спестовна сметка се издава спестовна книжка. По детската спестовна сметка могат да се внасят суми във всяко поделение на Банката, без ограничение на сумите. Сигурност – зад сумите по Вашата детска спестовна сметка „ДСК БЪДЕЩЕ” стои най-голямата банка на населението в България. Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 100 000 лева.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Служи за внасяне и теглене на суми по всяко време, както и за ползването на други платежни услуги, предлагани от Банката. Вие можете да внасяте суми по влога в наличност или чрез безналични преводи, чрез превод от трудовото си възнаграждение, хонорари и др. Титулярите на влога могат да внасят своите стипендии, пенсии и др. При откриване на влога или по открит вече влог, може да поставите условие за изплащане на сумата. Колко ще Ви струва? за откриването, обслужването и закриването на детски влог Банка ДСК не събира такси. Какви са Вашите предимства? По-висока лихва от тази по разплащателна сметка. Лихвите се прибавят към внесените пари в края на всяка година или при закриване на влога. За открития детски влог се издава спестовна книжка, в която се записват извършените операции по влога. Сигурност – зад сумите по Вашия детски влог стои най-голямата банка на населението в България. Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 100 000 лева. Разпореждане със сумите по влога може да се извършва по всяко време и във всяко поделение на банката. Разпореждането се извършва с разрешение от районния съд и от: - законния представител – за малолетни /до 14-годишна възраст/;- титуляра, заедно с родител или попечител – за непълнолетни /от 14 до 18-годишна възраст/; Непълнолетни титуляри над 16-годишна възраст, които са внесли на свое име трудовите си доходи, или са встъпили в брак, се разпореждат самостоятелно с детските си влогове. След навършване на пълнолетие на титуляра, детският влог се трансформира в безсрочен влог.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Детски спестовен влог - подходящ подарък за Вашите деца, внуци и роднини.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове