Депозити

Реклама
Търсене

Безсрочни депозити

Спестовен влог е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице без определен срок, в определена валута срещу издаване на лична спестовна книжка, като му дава право да получава договорената лихва в края на всяка календарна година или при закриване на влога. Общинска банка АД открива спестовни влогове в левове и в чуждестранна валута на местни и чуждестранни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). При откриване на влога, банката издава на титуляра лична спестовна книжка, в която се отразява всяко движение по влога и му предоставя Общи условия по спестовен влог и Общи условия за изпълнение на еднократни платежни операции и предоставяне на информация, свързана с тях от Общинска банка АД. Необходими документи за откриване: документ за самоличност; подадено искане за откриване на банкова сметка на физическо лице по образец (искането).

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Валута: лева, евро, щатски долари Минимална олихвяема сума 10 валутни единици Срочност Безсрочен Особености Без такса за откриване и обслужване на сметка Годишна лихва Изплаща се в последния работен ден на всяка календарна година, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК Допълнително внасяне на суми Без ограничение, по всяко време Гаранция за спестяванията Вашите средства по банкови сметки в левове и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, с изключение на сметки с привилегировани лихвени проценти, различни от определените в Лихвения бюлетин.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Когато имате възможност да спестявате малки суми редовно и търсите сметка, която не Ви обвързва със срокове и ограничения, ние Ви предлагаме стандартен спестовен влог! Срочност: Безсрочна Валута: BGN, EUR, USD, GBP Минимална сума за откриване - няма Минимална сума за олихвяване - 100 валутни единици Лихви: BGN – 2.50% EUR – 1.20% USD – 1.20% GBP – 0.50% Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година и/или при закриване на сметката. Внасяне на суми - Без ограничение Теглене на суми - Без ограничение, катослед третото теглене за календарен месец се начислява такса от 1 BGN Необходими документи за откриване на сметка - Документ за самоличност. Можете да откриете спестовен влог и на трето лице.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Централна Кооперативна Банка Ви предлага богат избор от възможности да увеличите своите финанси чрез най-използвания банков продукт – ДЕПОЗИТ. Стандартен депозит Стандартните депозити се откриват в български лева, евро, щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF) Гъвкави схеми - срочни и безсрочни срокове Изключително висока доходност Лихвени таблици Привилегирован Депозит + на ЦКБ Валута - лева и евро Минимален олихвяем размер - 100 лева (за депозити в лева) и 50 евро (за депозити в евро) Годишна лихва - най-високата годишна лихва за левови и евро депозити - до 8.75% в лева и 7.50% в евро

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Сега може да направите своя избор! Изберете сами периода за получаване на лихвата на всеки 1,3,6 или 12 месеца! Отворен депозит в лева и евро при преференциални условия можете да откриете и на Вашите деца! Срочност: Безсрочен Валута: BGN, EUR, USD Минимална сума за откриване - няма Минимална сума за олихвяване - 3000 лева или 1500 валутни единици за депозити в евро и щатски долари. При баланси по-ниски от посочените начислената лихва е равна на лихвата по разплащателна сметка в съответната валута. Изплащане на лихвата: Лихвата се начислява в размер съгласно таблицата представена по-горе и предоставените в нея средни годишни лихвени проценти. Независимо от конкретната дата на сключване на договора за “Отворен депозит”, плащането на съответните лихви се извършва: при срочност 1 месец – на последния календарен ден от месеца; при срочност 3 месеца – на 31 март; 30 юни; 30 септември и 31 декември; при срочност 6 месеца – на 30 юни и 31 декември; при срочност 12 месеца – на 31 декември. Направете своя избор и лихвата може: да се прибави към първоначално депозираната сума да се преведе по друга сметка; да се изтегли в брой; Внасяне на суми :по всяко време без ограничение Теглене на суми - без ограничение,след второто теглене за месец се начислява такса от 10 BGN Необходими документи за откриване - Документ за самоличност

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

С грижа за Вашите деца можете да откриете спестовен влог с по-високо олихвяване Безсрочна Валута: BGN, EUR Минимална сума за откриване - няма Минимална сума за олихвяване - 100 валутни единици Лихви: BGN – 5.00 % EUR – 2.50 % Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година , при закриване на сметката, или след навършване на пълнолетие на детето – титуляр на детски спестовен влог. Внасяне на суми: Без ограничение Теглене на суми : Може да бъде извършено във всички клонове на банката съгласно законовите разпоредби – от законния представител/ и с разрешение от Районния съд Необходими документи: Лична карта на родителите или пълнолетното лице, откриващо влога

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Централна Кооперативна Банка Ви предлага богат избор от възможности да увеличите своите финанси чрез най-използвания банков продукт – ДЕПОЗИТ. Стандартен депозит Стандартните депозити се откриват в български лева, евро, щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF) Гъвкави схеми - срочни и безсрочни срокове Изключително висока доходност Лихвени таблици Привилегирован Депозит + на ЦКБ Валута - лева и евро Минимален олихвяем размер - 100 лева (за депозити в лева) и 50 евро (за депозити в евро) Годишна лихва - най-високата годишна лихва за левови и евро депозити - до 8.75% в лева и 7.50% в евро

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

дългосрочна инвестиция за бъдещето на Вашето дете; гарантирана висока доходност по депозита; голям избор на валута.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Служи за внасяне и теглене на суми по всяко време, както и за ползването на други платежни услуги, предлагани от Банката. Вие можете да внесете свободните си средства, да превеждате цялото или част от трудовото си възнаграждение, пенсия, хонорари и др. на безсрочен влог. при откриване на влог на трето лице, може да поставите условие за изплащане на сумата. Колко ще Ви струва? Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК. Какви предимства получавате при ползване на безсрочен влог? Получавате лихва по-висока от тази по разплащателна сметка. Лихвените проценти по безсрочния влог са диференцирани и в зависимост от остатъка по влога. Лихвите се прибавят към Вашите пари в края на всяка година или при закриване на влога. Получавате спестовна книжка, в която се записват извършените операции по влога. С вложените суми може да разполагате лично или чрез пълномощник по всяко време във всяко поделение на банката. Може да използвате Вашия безсрочен влог за обезпечение във всички предвидени от закона случаи. Сигурност – зад сумите по Вашия безсрочен влог стои най-голямата банка на населението в България. Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 100 000 лева.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Когато имате възможност да спестявате по-големи суми, изберете „Спестовен влог +” и се възползвайте от увеличаване на лихвата с нарастване на депозираната сума. Срочност: Безсрочна Валута: BGN, EUR, USD Минимална сума за откриване - няма Минимална сума за олихвяване - 100 BGN; 1000.01 EUR или 1000.01 USD Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година и/или при закриване на сметката. Внасяне на суми - Без ограничение Теглене по всяко време -Без ограничение, катослед второто теглене за месец се начислява такса от 10 BGN Необходими документи за откриване на сметка - Документ за самоличност

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове