Депозити

Реклама
Търсене

Безсрочни депозити

Преференциалният безсрочен депозит съчетава сигурността и оперативността на банковия безсрочен влог с високата доходност на срочния депозит. Предимствата на продукта са: Доходност – високи лихви Ефективност – разумна инвестиция на свободни средства Гъвкавост – средствата по депозита са на разположение по всяко време, а лихвеният процент се променя в зависимост от размера на вложената сума Бонус – без такси за откриване и поддържане на сметката по депозита, без такси за касово обслужване Преференциалният безсрочен депозит се предлага в евро и долари – валути, подложени на нисък инфлационен натиск. Това добавя реална допълнителна стойност към вложенията. Минималният размер на депозираната сума е 1 500 валутни единици. Лихвените проценти по депозита са в зависимост от валутата и размера на депозираната сума:

Корпоративна Търговска Банкаwww.corpbank.bg »

„Евролев" е нов продукт от депозитната гама финансови продукти на Корпоративна търговска банка АД. „Евролев" е безсрочен левов депозит със защитна клауза по отношение на промяна на фиксинга на лева към евро. Ако такава промяна настъпи, сумата по депозита заедно с начислената към момента лихва се превалутира в евро по фиксирания курс на БНБ преди приемането на евентуалната промяна - 1.95583 лева за евро, съгласно сега действащия чл. 29 ал. 2 от Закона за БНБ. Клиентите имат следните предимства при ползването на този продукт: Лихвите са изключително изгодни за депозит, който е безсрочен. При промяна на фиксирания курс евро/лев на БНБ се елиминира рискът от валутна загуба.

Корпоративна Търговска Банкаwww.corpbank.bg »

Спестовен влог е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице без определен срок, в определена валута срещу издаване на лична спестовна книжка, като му дава право да получава договорената лихва в края на всяка календарна година или при закриване на влога. Общинска банка АД открива спестовни влогове в левове и в чуждестранна валута на местни и чуждестранни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). При откриване на влога, банката издава на титуляра лична спестовна книжка, в която се отразява всяко движение по влога и му предоставя Общи условия по спестовен влог и Общи условия за изпълнение на еднократни платежни операции и предоставяне на информация, свързана с тях от Общинска банка АД. Необходими документи за откриване: документ за самоличност; подадено искане за откриване на банкова сметка на физическо лице по образец (искането).

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Валута: лева, евро, щатски долари Минимална олихвяема сума 10 валутни единици Срочност Безсрочен Особености Без такса за откриване и обслужване на сметка Годишна лихва Изплаща се в последния работен ден на всяка календарна година, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК Допълнително внасяне на суми Без ограничение, по всяко време Гаранция за спестяванията Вашите средства по банкови сметки в левове и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, с изключение на сметки с привилегировани лихвени проценти, различни от определените в Лихвения бюлетин.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Когато имате възможност да спестявате малки суми редовно и търсите сметка, която не Ви обвързва със срокове и ограничения, ние Ви предлагаме стандартен спестовен влог! Срочност: Безсрочна Валута: BGN, EUR, USD, GBP Минимална сума за откриване - няма Минимална сума за олихвяване - 100 валутни единици Лихви: BGN – 2.50% EUR – 1.20% USD – 1.20% GBP – 0.50% Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година и/или при закриване на сметката. Внасяне на суми - Без ограничение Теглене на суми - Без ограничение, катослед третото теглене за календарен месец се начислява такса от 1 BGN Необходими документи за откриване на сметка - Документ за самоличност. Можете да откриете спестовен влог и на трето лице.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Централна Кооперативна Банка Ви предлага богат избор от възможности да увеличите своите финанси чрез най-използвания банков продукт – ДЕПОЗИТ. Стандартен депозит Стандартните депозити се откриват в български лева, евро, щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF) Гъвкави схеми - срочни и безсрочни срокове Изключително висока доходност Лихвени таблици Привилегирован Депозит + на ЦКБ Валута - лева и евро Минимален олихвяем размер - 100 лева (за депозити в лева) и 50 евро (за депозити в евро) Годишна лихва - най-високата годишна лихва за левови и евро депозити - до 8.75% в лева и 7.50% в евро

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Сега може да направите своя избор! Изберете сами периода за получаване на лихвата на всеки 1,3,6 или 12 месеца! Отворен депозит в лева и евро при преференциални условия можете да откриете и на Вашите деца! Срочност: Безсрочен Валута: BGN, EUR, USD Минимална сума за откриване - няма Минимална сума за олихвяване - 3000 лева или 1500 валутни единици за депозити в евро и щатски долари. При баланси по-ниски от посочените начислената лихва е равна на лихвата по разплащателна сметка в съответната валута. Изплащане на лихвата: Лихвата се начислява в размер съгласно таблицата представена по-горе и предоставените в нея средни годишни лихвени проценти. Независимо от конкретната дата на сключване на договора за “Отворен депозит”, плащането на съответните лихви се извършва: при срочност 1 месец – на последния календарен ден от месеца; при срочност 3 месеца – на 31 март; 30 юни; 30 септември и 31 декември; при срочност 6 месеца – на 30 юни и 31 декември; при срочност 12 месеца – на 31 декември. Направете своя избор и лихвата може: да се прибави към първоначално депозираната сума да се преведе по друга сметка; да се изтегли в брой; Внасяне на суми :по всяко време без ограничение Теглене на суми - без ограничение,след второто теглене за месец се начислява такса от 10 BGN Необходими документи за откриване - Документ за самоличност

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

С грижа за Вашите деца можете да откриете спестовен влог с по-високо олихвяване Безсрочна Валута: BGN, EUR Минимална сума за откриване - няма Минимална сума за олихвяване - 100 валутни единици Лихви: BGN – 5.00 % EUR – 2.50 % Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година , при закриване на сметката, или след навършване на пълнолетие на детето – титуляр на детски спестовен влог. Внасяне на суми: Без ограничение Теглене на суми : Може да бъде извършено във всички клонове на банката съгласно законовите разпоредби – от законния представител/ и с разрешение от Районния съд Необходими документи: Лична карта на родителите или пълнолетното лице, откриващо влога

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Централна Кооперативна Банка Ви предлага богат избор от възможности да увеличите своите финанси чрез най-използвания банков продукт – ДЕПОЗИТ. Стандартен депозит Стандартните депозити се откриват в български лева, евро, щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF) Гъвкави схеми - срочни и безсрочни срокове Изключително висока доходност Лихвени таблици Привилегирован Депозит + на ЦКБ Валута - лева и евро Минимален олихвяем размер - 100 лева (за депозити в лева) и 50 евро (за депозити в евро) Годишна лихва - най-високата годишна лихва за левови и евро депозити - до 8.75% в лева и 7.50% в евро

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

дългосрочна инвестиция за бъдещето на Вашето дете; гарантирана висока доходност по депозита; голям избор на валута.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове