Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

С депозит "6 х 6" получавате допълнителна лихва за всеки нов шестмесечен период, за който подновявате депозита си и не губите лихвата за приключил период, в случай на предсрочно прекратяване на депозита. Характеристики на депозита: валута: левове, евро, щатски долари, лихва: за първите 6 месеца лихвата е равна на лихвата за шестмесечен депозит в съответната валута, съгласно действащия Лихвен бюлетин на ПИБ. За всеки следващ период получавате увеличение + 0.50% за депозит в лева и + 0.25% за депозити в евро и щатски долари. срок: минимален - 6 месеца, максимален - 3 години (6 периода по 6 месеца).

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Alpha Прогресивен Депозит е срочен депозит, който Ви предлага: Растяща лихва, която достига до 10.00% Ежемесечно получаване на лихвата Възможност за избор на валута - BGN и EUR Възможност за теглене на суми на всяко тримесечие, като това не нарушава депозита Без такса за откриване, обслужване и закриване на сметката Срок - 12 месеца, който включва 4 лихвени периода всеки с по 3 месеца Минимална сума за откриване и поддържане - 1 000 BGN/EUR Възможност за довнасяне на суми до края на 3-тия месец.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Изберете сигурност и доходност за Вашите спестявания! Ще получите 12 месечен депозит + лихва за 13 месеца! Срочност: фиксирана 12 месеца Валута: BGN, EUR, USD Минимална сума за откриване - 1000 валутни единици Изплащане на лихвата: Лихвата се начислява в размер съгласно представената по-горе таблица и посочените в нея годишни лихвени проценти. В края на всеки период лихвата може: след изтичане на срока на депозита да се прибави към първоначално депозираната сума за откриване на нов депозит; да се преведе по друга сметка; да се изтегли в брой. Внасяне на суми: За срока на депозита не се допуска Теглене на суми: За срока на депозита не се допуска Необходими документи за откриване на сметка - Документ за самоличност

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Срочният депозит служи за спестяване на парични средства, тъй като се характеризира с по-голяма доходност в сравнение с безсрочния. При откриването му клиентът сключва договор за срочен депозит с Банката, съгласно който след изтичане на срока по договора Банката дължи на клиента лихва в определен размер върху предоставената на депозит сума. Alpha Bank - Bulgaria Branch открива срочни депозити в лева и чуждестранна валута при следните минимални размери: 1 000 за BGN, EUR, USD, GBP и 10 000 за CHF. Alpha Bank - Bulgaria Branch предлага на своите клиенти срочни депозити за една седмица, един месец, три месеца, шест месеца и дванадесет месеца при следните лихвени проценти на годишна база.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Висока доходност на срочен депозит и гъвкавост на разплащателна сметка Оперирате със средствата си по депозита определен брой пъти без санкциониращи лихви; Без комисион за касово обслужване при теглене в рамките на регламентираните бройки; Олихвяване със значително по-висок лихвен процент от разплащателна сметка. •Неограничено довнасяте суми по депозита; •Служи като обезпечение по кредитни сделки – потребителски кредити, банкови кредитни карти и др.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

9-месечен депозит за физически лица, съставен от три 3-месечни периода, като лихвaта нараства стъпаловидно през всеки следващ период. Валута: BGN, EUR. Минимална сума за откриване: 500 валутни единици.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Срочен депозит Минимум 1 000 лева Сума/Период от 1 000 до 50 000 лева над 50 000 лева Срочен депозит Минимум 500 евро Сума/Период от 500 до 25 000 евро от 25 000 до 50 000 евро над 50 000 евро Щатски долари/USD Срочен депозит Минимум 500 долара Сума/Период от 500 до 25 000 долара от 25 000 до 50 000 долара над 50 000 долара Английски лири/GBP Срочен депозит Минимум 500 лири Сума/Период от 500 до 50 000 лири над 50 000 лири Швейцарски франкове/CHF Срочен депозит Минимум 500 франка Сума/Период от 500 до 1 000 000 франка над 1 000 000 франка

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Продуктът се предлага при параметри, както следва: минимална сума за откриване на депозит – 200 000 лв срок на депозита: 3 възможности за избор на срок : 1 година, 2 години или 3 години лихвени нива по депозитите – съгласно лихвения бюлетин на банката, с възможност за договаряне на лихвени надбавки според размера на депозита лихвено плащане – веднъж годишно, на календарното число и месеца, в който е открит депозита, с автоматизиран трансфер на начислената лихва по посочена от вас левова разплащателна сметка в Банката наказателна лихва при предсрочно закриване на депозита по искане на клиента – 0,5 % годишно. Наказателния лихвен процент е приложим за периода от датата на последно лихвено плащане / респективно от датата на откриване на депозита в случай че не е минало лихвено плащане/ до датата на закриване на депозита. При предсрочно закриване на депозит по ваше искане не се прилага гарантирания от Банката курс на обмяна и главницата на депозита се изплаща в лева. при оферирането на продукта, банката се застрахова от евентуална промяна на фиксирания курс на обмяна лев/евро и си запазва правото за прилагане на защитна клауза, изразена във възможност за предварително служебно превалутиране на главницата на депозита по договорения гарантиран курс, преди настъпване на договорената падежна дата, при което: Главницата на депозита се превалутира по фиксирания курс и се прехвърля по служебно открита сметка на ваше име в евро. Считано от датата на прилагане на защитната клауза, превалутираната в евро главница започва да се олихвява с текущата котировка на 3 месечения EURIBOR. Начисляваната от момента на превалутирането лихва в евро се изплаща на падежа на депозита или при закриване на депозита по ваше нареждане ( т.е. престават да бъдат в сила договорените веднъж годишно лихвени плащания

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

“Токуда Инвест +” представлява депозит в лева или евро със срок от 3 години, с гарантирана доходност от 9% на година за лева и 8% за евро, при изплащане на лихвата в края на периода. получавате максимална и гарантирана доходност на Вашите спестявания •безплатно издаване на дебитна карта и/или разкриване на разплащателна сметка•възможност за ползване на потребителски кредит при изгодни условия и бърза процедура на отпускане Минимален размер – 10’000 лева или 6’000 евро. Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки Валута - Лева или евро. Срок - 36 месеца. Лихвеният процент по депозита е: - 9% на годишна база за депозити в лева; - 8% на годишна база за депозити в евро. Сумата на депозита нараства на падежа с 27% за депозити в лева и с 24% за депозити в евро. При промяна на пазарните условия Банката може да променя едностранно условията по депозитния продукт с решение на Управителния съвет, за което Депозантът дава съгласие с подписването на Договора за депозит. Новите условия включително и промяната на лихвения процент, влизат в сила от датата посочена в решение на УС и се обявяват в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп. При промяна в условията на депозитния продукт не е необходимо сключването на нов договор за депозит или анекс към сключения такъв. Лихвен процент по договаряне се допуска за суми над 100 хил.лева, 50 хил.евро или 50 хил.щатски долара, като договорения лихвен процент е в зависимост от сумата и срока на депозита, но не може да бъде по-висок от 80% от законната лихва. Договарянето на лихвен процент е в правомощията на най-малко двама от Изпълнителните директори на Банката.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Служи за спестяване на суми за точно определен срок и получаване на по-голям и сигурен доход от лихви. Вие можете да внесете суми от други депозити и сметки, открити в Банка ДСК. Такси съобразно действащата Тарифа на Банката. Получавате лихва по-висока от тази по разплащателна сметка и безсрочен влог. Сумите се олихвяват с различни лихвени проценти в зависимост от срока, вида на валутата, в която е открит влога и остатъка по него. С вложените суми може да разполагате лично или чрез пълномощник по всяко време, във всяко поделение на банката. Може да използвате Вашия срочен депозит за обезпечение във всички предвидени от закона случаи. Ако имате необходимост от средства, банката ще Ви отпусне кредит срещу залог на Вашия депозит. Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на депозит при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 100 000 лева. Къде и как можете да си откриете срочен депозит? В най-близкия и удобен за Вас клон на Банка ДСК. При откриване на депозита от Вас се изисква да внесете минимална сума. За кого е предназначен - може да се открие на всяко пълнолетно, непълнолетно или малолетно лице – лично или от друго лице; Минимална сума за откриване – 100 BGN / USD / EUR / GBP или CHF;

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове