Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Валута: Лева, евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири Минимална сума 100 BGN; 50 EUR/USD/CHF/GBP Срочност 1, 3, 6, 12 месеца Особености Без такса за откриване, теглене от сметка и обслужване на сметка Годишна лихва Изплаща се на падежната дата, съгласно Лихвен бюлетин на ТЕКСИМ БАНК Допълнително депозиране на суми На падежна дата Индивидуални лихвени условия За суми на депозит над 200 000 лева или равностойност във валута лихвеният процент се договаря индивидуално Гаранция за спестяванията Вашите средства по банкови сметки в левове и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, с изключение на сметки с привилегировани лихвени проценти, различни от определените в Лихвения бюлетин.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Всеки нов клиент на банката, който направи депозит ПИРЕОС ДЕТСТВО на своето дете в размер над 1 000 лева, получава подарък сребърна лъжичка с пожелание за красиво и финансово обезпечено бъдеще. ПИРЕОС ДЕТСТВО е депозит, който се открива на името на деца и младежи, ненавършили пълнолетие (18 г.). Депозитът е без стандартни срокове, а лихвеният процент по него нараства прогресивно в зависимост от реалния престой на средствата в банката.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Ако фирмата Ви разполага със свободни средства, можете да вложите парите си на сигурно място, като оптимизирате доходите си с атрактивна лихва до 6.30% чрез нашия депозит "Д Банк Бизнес". Струва си да инвестирате с нас! Какви са предимствата Ви с депозита "Д Банк бизнес"? Получавате атрактивна лихва в зависимост от вида валута и срока на инвестираните средства; Гъвкаво определяте срок от 7 дни до 12 месеца, съобразно потребностите на Вашия бизнес. Получавате пълна сигурност на парите Ви и гарантирана лихва за избрания период; Получавате висококачествено обслужване и индивидуален подход; Получавате безплатна дебитна карта Маестро; Валута: BGN, EUR и USD.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Открийте до 28 февруари '10 депозит за 6 или 12 месеца срок на промоционални лихвени нива! Срокове от 1 седмица до 24 месеца; По-високи лихви от разплащателна сметка; Откриване и с нулево салдо до 30 дни; Вече Срочният депозит може да бъде открит чрез услугата •Неограничено допълнителни вноски/преводи по депозита, без да се счита за нарушаване на условията по договора. •По-висока лихва още в деня на довнасянето на допълнителната сума при преминаване в по-висок интервал на олихвяване. •Служи като обезпечение по кредитни сделки, потребителски кредити, банкови кредитни карти и др.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

“Токуда Стандарт” представлява базов тип депозит със срок от 1, 3, 6 и 12 месеца при нарастващ лихвен процент в зависимост от избрания срок на депозита, с изплащане на лихвата в края на периода. получавате гарантирана доходност на вашите спестявания •свободно довнасяне на средства през целия срок на депозита•разнообразни възможности за избор на срок на депозита според Вашите потребности•автоматично подновяване на срока на депозита на падежа•безплатно издаване на дебитна карта и/или разкриване на разплащателна сметка възможност за ползване напотребителски кредит при изгодни условия и бърза процедура на отпускане Минимален размер – 100 лева, евро или щатски долара. Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки. Валута - Лева, евро или щатски долари. Срок - 1, 3, 6 или 12 месеца. При промяна на пазарните условия Банката може да променя едностранно условията по депозитния продукт с решение на Управителния съвет, за което Депозантът дава съгласието си с подписването на Договора за депозит. Новите условия включително и промяната на лихвения процент, влизат в сила от датата посочена в решението на УС и се обявяват в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп. При промяна на депозитния продукт не е необходимо сключването на нов договор за депозит или анекс към сключения такъв. Лихвен процент по договаряне се допуска за суми над 100 хил.лева, 50 хил.евро или 50 хил.щатски долара, като договорения лихвен процент е в зависимост от сумата и срока на депозита, но не може да бъде по-висок от 80% от законната лихва. Договарянето на лихвен процент е в правомощията на най-малко двама от Изпълнителните директори на Банката.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Депозит "Рекорд" - по-дългосрочна инвестиция с по-висока доходностТози депозит е подходящ за Вас ако желаете да: получите по-висок лихвен процент за спестяванията си; ежемесечно да усвоявате лихвата по депозита; притежавате дебитна карта VISA Electron с чип, която Банката Ви издава безплатно като бонус към депозита. Характеристики на депозита: валута: левове, евро, щатски долари, лихва: зависи от срока на депозита, срок: 2 или 3 години. минимална сума за откриване на депозита: не се изисква. и още: лихвата по депозита може да Ви бъде превеждана в отделна сметка; при предсрочно прекратяване на депозита от Ваша страна Ви се удържа лихвата, която сте изтеглили до момента. Ако не сте теглили предварително лихвите по депозита, то получавате обратно пълния размер на своя депозит без начислените лихви.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Ако искате да разполагате неограничено със средствата си и същевременно да получавате висока лихва за тях, СВОБОДЕН ДЕПОЗИТ от ПИБ е Вашият депозит. С него ще получите: растяща лихва, която достига до 11% на годишна база за последния едномесечен период за депозити в левове и евро и до 9% на годишна база за последния едномесечен период за депозити в щатски долари; без изискване за минимална сума за откриване; възможност да теглите суми по всяко време, като това не нарушава Вашия депозит; свободно довнасяне на суми до края на 6-ия месец; избор на валута – левове, евро или щатски долари; без такса за откриване, обслужване и закриване на сметката; обслужване на депозита от всеки клон на Банката. Характеристики: предназначен за физически и юридически лица; срок - 24 периода по един месец.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Вид валута: лева(BGN) евро(EUR) щатски долари(USD) Минимална сума за откриване / предоговаряне: 500 (петстотин) за BGN 500 (петстотин) за EUR 1 000 (хиляда) за USD Срок на депозиране: един месец; три месеца; шест месеца; дванадесет месеца; двадесет и четири месеца; тридесет и шест месеца. По договорени Евродепозити със срок от 12 месеца, 24 месеца или 36 месеца, Банката допуска довнасяне на парични средства по депозитите без ограничение на сумата и броя на довнасянията, и без това да нарушава условията на договора. Довнасяне се допуска до изтичане на: 6-тия месец от откриването на 12-месечен Евродепозит; 12-тия месец от откриването на 24-месечен Евродепозит; 12-тия месец от откриването на 36-месечен Евродепозит. Олихвяването на депозираната сума се извършва след изтичане на уговорения срок, при база 30 дни/годината за 360 дни. При нарушаване на клаузите на договора за Евродепозит, СИБАНК начислява нисък лихвен процент за времето, през което средствата Ви са престояли в Банката.

СИБАНКwww.cibank.bg »

За всички, които имат нужда от висока и фиксирана доходност и търсят разнообразие от срокове, тогава нашите стандартни срочни депозити, отговарят на Вашите изисквания! Срочност: фиксирана 1, 3, 6, 9 и 12 месеца Валута:BGN, EUR, USD, GBP Минимална сума за откриване:1000 BGN или 500 EUR/USD Лихвата се начислява в размер съгласно представената по-горе таблица и предоставените в нея годишни лихвени проценти. Изплащане на лихвата: Направете своя избор и лихвата може: да се прибави към първоначално депозираната сума за откриване на нов депозит да се преведе по друга сметка; да се изтегли в брой; Внасяне на суми: За срока на депозита не се допуска Теглене на суми : За срока на депозита не се допуска

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

С депозит Авангард си осигурявате предимство: Вашите вложени средства не могат да бъдат изгубени в следствие на отрицателно развитие на капиталовите пазари, защото УниКредит Булбанк гарантира напълно вложените средства на падежа на депозита; Гарантирана е и минимална доходност; Имате възможност за значителен доход базиран на: движение на цените на акции на компании, стоки или нива на индекси или растеж на стойността на фондовете "Pioneer" без да се заплащат входящи такси Потенциалните доходи от инвестицията са необлагаеми; Осигурена ликвидност на средствата чрез FLASH Кредит; Пълна прозрачност при формирането на доходността – Банката предоставя пълно описание на начина на изчисление на доходността, както и регулярна информация на клиента относно извършваните замервания на нивата на съответните активи.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове