Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Животът Ви може да е по-хубав...с шестмесечен депозит "Пенсия" с лихва 7.5% на годишна база в лева и евроЛихвата по депозита се начислява всеки месец и се превежда в картовата Ви сметка като пенсия. Характеристики на депозита: -валута лева, евро -минимална сума за откриване не се изисква -довнасяне на суми по всяко време -такси без такси за теглене, ако теглите на датата на падеж -и още: депозитът може да се обслужва във всеки клон на Банката; промоционалният лихвен процент важи за първия шестмесечен период;

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

"Токуда Бонус+” представлява високодоходен депозит в лева или евро, при прогресивно нарастваща лихва след всяко подновяване на депозита. Доходността доближава инвестиционните депозити с дълъг срок, като при това се запазва гъвкавостта на свободното разполагане със средствата. Минимален размер – 5’000 лева или 5'000 евро. Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки. Валута - Лева или евро. Срок - 1 – 12 месеца. Лихвата по депозита e на годишна база и се увеличава прогресивно по следната скала за всеки следващ едномесечен период на депозита, започвайки от лихвата за едномесечен период и достигайки до 11.00% годишно за лева и до 10.00% годишно за евро Токуда Банк АД си запазва правото по решение на найния Управителен съвет да променя едностранно условията по депозитния продукт "Токуда Бонус+" включително и лихвения процент по него, при промяна основните лихвени проценти за лева (ОЛП) и Евро (тримесечен EURIBOR) с повече от един пункт от размера на съответния процент в деня на въвеждане в действие на продукта. Промяната на условията и на лихвения процент се извършва служебно от Банката, без подписване на допълнителен Анекс, за което Депозантът дава съгласие с подписването на Договора за депозит. Промянаат влиза в сила от дата и по начин посочени в решението на Управителния съвет и се обявява в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Вие търсите МАКСИмална доходност за парите си? Ние Ви предлагаме новия ни срочен депозит „Д Банк МАКСИ”. Внасяш, внасяш и накрая ..... преуспяваш! Какви са предимствата Ви? 1. МАКСИмално изгодна лихва от 6,56%, 6,00% или 4,10% за съответните едногодишни депозити в лева, евро и щатски долари. 2. Да спестявате по избор за период от 1, 3, 6,9 или 12 месеца, като увеличавате МАКСИмално доходността на парите си в зависимост от сумата, срока и вида на валутата. 3. Да получите МАКСИмалната, договорена лихва и по довнесените суми. 4. Да довнасяте суми по своя депозит: без ограничение за депозитите от 1 и 3 месеца, до 90-тия ден за 6-месечни депозити, до 150-тия ден за 9-месечни депозити и до 180-тия ден за 12-месечни депозити. 5. Да теглите на падежа на депозита без такси. 6. Да управлявате средствата си и чрез он-лайн банкиране. 7. Да използвате депозита си като обезпечение по кредитни сделки.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Първа инвестиционна банка предлага срочни депозити при следните условия: валута - левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири; минимална сума - не се изисква, срок - максимален 36 месеца.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Промоционален тримесечен срочен депозит в долари с 5% годишна лихваОт депозита в долари могат да се възползват физически и юридически лица при следните условия: срок - 3 месеца; валута - USD; лихва - 5% на годишна база; без минимална сума за откриване; довнасяне - по всяко време.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

С новия депозит Алианц Ускорение на Алианц Банк България Ви предлагаме нарастваща лихва за Вашите спестявания в седем лихвени периода – от 3 месеца до 3 години. Kолкото по-дълъг е периода, за който депозирате Вашите средства, толкова по-висока лихва получавате По Ваш избор лихвата за изтекъл период може да бъде превеждана по друга сметка или добавена към депозита, получавате цялата лихва за изтеклите лихвени периоди дори и при предсрочно прекратяване на депозита. С депозит Алианц Ускорение можете да довнасяте към първоначално депозираната сума. Всяка допълнително внесена сума се олихвява с лихвения процент за съответния период, в който е направена вноската.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

“Токуда Инвест” представлява депозит в лева, щатски долари и евро със срок от 1 до 3 години. Лихвата по депозита достига до 8.30 % годишно в зависимост от срока и размера на депозираната сума и се изплаща в края на периода. Минимален размер – 1’000 лева или щатски долара, 500 евро. Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки. Валута - Лева, щатски долари или евро. Срок - 12, 18, 24, 30 или 36 месеца. При промяна на пазарните условия Банката може да променя едностранно условията по депозитния продукт с решение на Управителния съвет, за което Депозантът дава съгласие с подписването на Договора за депозит. Новите условия включително и промяната на лихвения процент, влизат в сила от датата посочена в решение на УС и се обявяват в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп. При промяна в условията на депозитния продукт не е необходимо сключването на нов договор за депозит или анекс към сключения такъв. Лихвен процент по договаряне се допуска за суми над 100 хил.лева, 50 хил.евро или 50 хил.щатски долара, като договорения лихвен процент е в зависимост от сумата и срока на депозита, но не може да бъде по-висок от 80% от законната лихва. Договарянето на лихвен процент е в правомощията на най-малко двама от Изпълнителните директори на Банката.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

По-висок лихвен процент за времето от 16.00 часа на текущия ден до 10.00 часа на следващия ден можете да постигнете, като ежедневно от посочена сметка средствата Ви автоматично се прехвърлят по депозитна сметка.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Срочният депозит служи за спестяване на парични средства, тъй като се характеризира с по-голяма доходност в сравнение с безсрочния. При откриването му клиентът сключва договор за срочен депозит с Банката, съгласно който след изтичане на срока по договора Банката дължи на клиента лихва в определен размер върху предоставената на депозит сума. Alpha Bank - Bulgaria Branch открива срочни депозити в лева и чуждестранна валута /EUR, USD, GBP, CHF/. Alpha Bank - Bulgaria Branch предлага на своите клиенти срочни депозити за една седмица, един месец, три месеца, шест месеца и дванадесет месеца при следните лихвени проценти на годишна база.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Увеличете с 25% лихвата си Веднага с 0,25% по-висока лихва от стандартен срочен депозит; Цялата начислена лихва по съществуващия депозит се изплаща на депозанта, преди да се открие новия депозит "Увеличи с 25%". •Лихвата, по депозита може да нарастне в случай на довнасяне на допълнителни суми към депозита; •Атрактивния лихвен процент се запазва и изплаща на клиента, дори при операции на датата, различна от дата на падеж на депозита; •Избирате сами как да получавате лихвата си – да се превежда по друга сметка или да се капитализира по депозитната сметка.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове