Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Вид валута - лева, евро, щатски долари минимална сума за откриване - 100 000 лева / 50 000 USD/EUR вид депозит - капитализиране на лихвата при закриване на депозита на падежна дата. срок на депозитите - по договаряне лихва на депозитите - в зависимост от срока и съобразена с текущите лихвени нива на междубанковия пазар. Лихвата се начислява за реален брой дни. Договорената с клиента лихва важи до настъпване на падежната дата и не се влияе от промяната на лихвените проценти по стандартните депозитни продукти. служебно предоговаряне - не се допуска .

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Минимална сума за откриване - 500 BGN / EUR / USD. Срок на депозита – 6 месеца, със служебно подновяване на срока. Минимална сума за ежемесечни вноски - 200 BGN / EUR / USD. Месечната вноска е дължима и за месеца, в който се открива депозита. Последната вноска за всеки срок се осигурява до 2 работни дни преди изтичането му. Титулярът може да внася и по-големи по размер месечни вноски по всяко време на договорения срок. Минималната месечна вноска може да се осигури чрез еднократно или многократно внасяне на суми през месеца. Начин за осигуряване на месечните вноски - чрез автоматичен трансфер от разплащателна или спестовна сметка на титуляра, открита в банката в съответната валута, или чрез внасяне на пари в наличност. Лихвеният процент е диференциран в зависимост от вида на валутата и остатъка по депозита. За всеки следващ 6-месечен срок (2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти) стандартната лихва се увеличава с 0,25 пункта. За 6-ти и за всеки следващ срок сумите по депозита се олихвяват с лихвените проценти, определени за 5-я срок. При изпълнение на условието за осигуряване на ежемесечните минимални вноски, договорената за срочния депозит лихва се начислява на падеж, а при неизпълнение на условието – от началото на съответния 6-месечен срок до падежа се начислява лихва в размер на 1,5% за депозитите в лева и 1,00% за депозитите в евро и щ. долари. Неизпълнение на условието е налице когато ежемесечно не са внесени в пълен размер определените за продукта минимални месечни вноски.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Продуктът се предлага при параметри, както следва: минимална сума за откриване на депозит – 20 000 лв/10 000 евро срок на депозита: 2 месеца лихвени нива по депозитите – стъпаловидно нарастваща за всеки следващ 10 дневен период лихва, съгласно лихвения бюлетин на банката лихвено плащане – с автоматизиран трансфер към разплащателната сметка на клиента, при изтичане на всеки междинен 10 дневен лихвен период наказателна лихва при предсрочно закриване на депозита по искане на клиента – в случай на предсрочно закриване на депозит, клиента губи само текущо начислената лихва за последния все още не приключил 10 дневен лихвен период.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

За да откликне по-добре на нуждите и изискванията на своите клиенти и да увеличи възвръщаемостта на техните инвестиции, Ситибанк Н.А. – клон София е разработила възможността за пласиране на клиентски депозити в Citibank Europe PLC (със седалище в Ирландия) или в Citibank London (Лондон). Основни конкурентни предимства: преференциални лихвени проценти; висока възвръщаемост на инвестициите в сравнение с депозирането на средства в България; 100% гарантирана възвръщаемост разнообразна срочност на депозитите (започващи от една седмица); без необходимост от откриване на сметка в чужбина; възможност за съществуващи клиенти. Обадете се на вашия мениджър работа с клиенти, за да разберете как да се възползвате по-добре от този продукт.

Сити Българияcitibank »

Защитете спестяванията си с тримесечен срочен депозит от ПИБ с лихва 7.85% на годишна базаХарактеристики на депозита: за физически и юридически лица; срок - 3 месеца; валута - левове и евро; лихва - 7.85% на годишна база; без минимална сума за откриване; довнасяне по всяко време. Допълнителна информация: След изтичане на тримесечния период, депозитът се подновява автоматично за нов 3-месечен период при стандартните лихвени условия, съгласно Лихвен бюлетин на ПИБ. Паричните средства по сметки в ПИБ АД, включително по промоционални депозити, са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките общо в размер до 100 000 лв. за всеки клиент.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

“Токуда Аванс +” представлява депозит в лева или евро със срок от 12 до 36 месеца. Лихвата се изплаща авансово за целия срок на депозита на датата на откриването му. получавате гарантирана и висока доходност на Вашите спестявания•в деня на откриване на депозита разполагате с целия размер на лихвата за срока на депозита •разнообразни възможности за избор на срок на депозита според Вашите потребности•автоматично подновяване на срока на депозита на падежа•безплатно издаване на дебитна карта и/или разкриване на разплащателна сметка•възможност за ползване на потребителски кредит при изгодни условия и бърза процедура на отпускане Минимален размер – 2’000 лева или евро. Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки Валута - Лева или евро. Срок - 12, 18, 24, 30 или 36 месеца. При промяна на пазарните условия Банката може да променя едностранно условията по депозитния продукт с решение на Управителния съвет, за което Депозантът дава съгласие с подписването на Договора за депозит. Новите условия включително и промяната на лихвения процент, влизат в сила от датата посочена в решение на УС и се обявяват в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп. При промяна в условията на депозитния продукт не е необходимо сключването на нов договор за депозит или анекс към сключения такъв. Лихвен процент по договаряне се допуска за суми над 100 хил.лева, 50 хил.евро или 50 хил.щатски долара, като договорения лихвен процент е в зависимост от сумата и срока на депозита, но не може да бъде по-висок от 80% от законната лихва. Договарянето на лихвен процент е в правомощията на най-малко двама от Изпълнителните директори на Банката.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

С “ТОП ДЕПОЗИТ +” не е необходимо да чакате с месеци за да получите лихвата от депозита.В деня на откриване на депозита СИБАНК авансово начислява лихва съгласно избрания от Вас период и в съответната валута, която се превежда по разплащателна сметка. Избирате между лева, евро и долари за срокове от 1 , 3, 6, 12 месеца според ващите нужди и потребности от свежи пари. На датата на падежа договорът може да се поднови автоматично при същите лихвени условия и срок. Можете да избирате как да се разпореждате с парите си . Лихвата може да се изтегли на каса, да се нареди превод или да си откриете нов депозит. С атрактивен, нарастващ лихвен процент. Конкурентният лихвен процент на годишна база Ви позволява да се възползвате от нарастващата лихвата, с нарастване на сроковете по депозита. Лихвените проценти са фиксирани за срока на договора. СИБАНК е част от KBC group и гарантира депозитите Ви чрез участие във Фонда за гарантиране на влоговете. И още: Депозитът може да служи за обезпечение по потребителски кредити, по реда и при условията на Инструкцията за предоставяне на потребителски кредити на физически лица.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Единствено тук можете да намерите всички оферти за срочни депозити, предлагани на българския пазар. Можете да избирате между стандартен срочен депозит и депозит с възможност за довнасяне, овърдрафт и кредит. Попълнете с необходимите параметри поместената в ляво форма, и желаната от вас информацията ще бъде представена в удобна сравнителна таблица, която да улесни Вашият избор. МОИТЕ ПАРИ ви дава още възможност да кандидатствате директно за депозитите, предоставяни от нашите партньори.

МОИТЕ ПАРИwww.moitepari.bg »

Минимална сума за откриване - 1 000 BGN / EUR / USD. Срок на депозита – 9,12 и 15 месеца. След изтичане на първоначално договорения срок, Банка ДСК подновява договора за същия период и при същите условия. Лихвени периоди и лихвени проценти - Депозитът представлява комбинация от три равни лихвени периода (съответно по 3, 4 и 5 месеца), а лихвеният процент е нарастващ за всеки следващ лихвен период. След изтичане на първоначално договорения срок, олихвяването се повтаря по първоначалната схема. Начин на изплащане на лихвата - На всеки 3, 4 или 5 месеца, в зависимост от срока, за който е открит срочният депозит, начислената за изтеклия период лихва се изплаща по разплащателна сметка на клиента, открита в Банка ДСК в същата валута. Възможност за довнасяне на суми - може да се довнасят суми по всяко време на договорения срок на депозита. При довнасяне в 3-тия лихвен период в лева, размерът на довнасяната сума не трябва да надвишава 10 пъти пърноначално внесената сума. Допълнителни предимства: За всеки следващ лихвен период получавате по-висока лихва По всяко време, във всяко поделение на банката, може да разполагате с вложените суми - лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно при представяне на документ за самоличност и оригинала на пълномощното. Срочният депозит „ДСК Спектър” може да се използва за обезпечение във всички предвидени от закона случаи. Сигурност – зад сумите по Вашия срочен депозит „ДСК Спектър” стои най-голямата банка на населението в България. Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на депозит при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 100 000 лева.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Висока доходност при максимална гъвкавост да използвате парите си: До 12%* лихва при нарастващ лихвен процент всеки месец в 4 последователни тримесечен лихвени периода; Теглите натрупаната лихва по всяко време без да нарушавате депозита. Възможно е свободно довнасяне на суми до 10,000 BGN или EUR / USD 5 000 на месец, но само през първите 3 лихвени периода (тримесечия) на депозита Ползвате от главницата на падежа на всеки 3 месеца без санкции;

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове