Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Минимална сума за откриване - 2 000 BGN / EUR / USD. Срок на депозит – 6 месеца, със служебно подновяване на срока. Лихвени периоди и лихвени проценти - При олихвяване на сумите по срочни депозити „ДСК Палитра” договореният срок е разделен на 6 /шест/ равни лихвени периода, всеки от 1 месец и лихвеният процент е нарастващ за всеки следващ лихвен период Начин на изплащане на лихвата - Лихвата се изплаща в края на всеки лихвен период чрез капитализиране, като начислената лихва се прибавя към внесената сума и за следващия лихвен период, лихва се начислява върху общата сума Възможност за довнасяне на суми - По открит срочен депозит „ДСК Палитра” може да се внася допълнителна сума до края на третия лихвен период на всеки 6-месечен срок чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки, открити в банката. Допълнителни предимства: Срочният депозит „ДСК Палитра” може да се използва за обезпечение във всички предвидени от закона случаи. Сигурност – зад сумите по Вашия срочен депозит „ДСК Палитра” стои най-голямата банка на населението в България. Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 100 000 лева.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Специален тримесечен срочен депозит със срок от 90 дни (две „полувремена” от 45 дни), с нарастващ резултат във втория лихвен период – до 6% за депозит в лева; Специален четиримесечен срочен депозит със срок от 120 дни (две „полувремена” от 45 дни, плюс „продължения”), с по-висок голов актив – до 6.10% лихва за депозит в лева във втория лихвен период.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

“РАСТЯЩ ДЕПОЗИТ+ ” есигурен и гарантиран начин вашите спестявания да нараснат прогресивно за срок от 1 до 12 месеца, разделени на 12 последователни лихвени периода, всеки с продължителност 1 месец. С “РАСТЯЩ ДЕПОЗИТ +” Вие получавате: Гарантирано изплащане на лихвата всеки месец Лихвата се начислява и изплаща всеки месец (в края на всеки лихвен период) по разплащателна сметка. При предсрочно прекратяване на депозита за приключили лихвени периоди, лихвата не се губи. Гарантирано нарастване на лихвения процент всеки месец Лихвеният процент е фиксиран за срока на депозита, а депозираната сума се олихвява с нарастващ лихвен процент във всеки един от 12-месечните лихвени периоди, съобразно валутата на депозита. Гарантирано акумулиране на парични средства по депозита Неограничено довнасяне на суми по депозита до края на шестия лихвен период (6-тия месец) включително от откриването на депозита, води до значително нарастване на лихвите в края на последния лихвен период. Гарантирано право на избор на срокове (лихвени периоди) и валута Можете да избирате срока на депозита – да удължаване или скъкращавате в рамките на 12 месеца, както и да избирате между депозити в лева, евро и долари.

СИБАНКwww.cibank.bg »

С лихва 6.2%* по 3-месечен депозит, 7.8%* по 6-месечен депозит и 9%* по 12-месечен депозит; Авансово получаване на лихвата при откриване на депозит; Получавате безплатно най-сигурната дебитна карта V Pay •Лихвата може да се изплати на депозанта на каса в брой или да се преведе служебно по друга негова сметка в Банката (разплащателна, спестовна, пакетна, картова); •Депозитът се ползва като обезпечение по кредит, както и позволява издаване на кредзитна карта с предварително определен лимит в размер на 30% от депозираната сума

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Вид валута - лева, евро, щатски долари минимална сума за откриване - 100 000 лева / 50 000 USD/EUR вид депозит - капитализиране на лихвата при закриване на депозита на падежна дата. срок на депозитите - по договаряне лихва на депозитите - в зависимост от срока и съобразена с текущите лихвени нива на междубанковия пазар. Лихвата се начислява за реален брой дни. Договорената с клиента лихва важи до настъпване на падежната дата и не се влияе от промяната на лихвените проценти по стандартните депозитни продукти. служебно предоговаряне - не се допуска .

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Минимална сума за откриване - 500 BGN / EUR / USD. Срок на депозита – 6 месеца, със служебно подновяване на срока. Минимална сума за ежемесечни вноски - 200 BGN / EUR / USD. Месечната вноска е дължима и за месеца, в който се открива депозита. Последната вноска за всеки срок се осигурява до 2 работни дни преди изтичането му. Титулярът може да внася и по-големи по размер месечни вноски по всяко време на договорения срок. Минималната месечна вноска може да се осигури чрез еднократно или многократно внасяне на суми през месеца. Начин за осигуряване на месечните вноски - чрез автоматичен трансфер от разплащателна или спестовна сметка на титуляра, открита в банката в съответната валута, или чрез внасяне на пари в наличност. Лихвеният процент е диференциран в зависимост от вида на валутата и остатъка по депозита. За всеки следващ 6-месечен срок (2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти) стандартната лихва се увеличава с 0,25 пункта. За 6-ти и за всеки следващ срок сумите по депозита се олихвяват с лихвените проценти, определени за 5-я срок. При изпълнение на условието за осигуряване на ежемесечните минимални вноски, договорената за срочния депозит лихва се начислява на падеж, а при неизпълнение на условието – от началото на съответния 6-месечен срок до падежа се начислява лихва в размер на 1,5% за депозитите в лева и 1,00% за депозитите в евро и щ. долари. Неизпълнение на условието е налице когато ежемесечно не са внесени в пълен размер определените за продукта минимални месечни вноски.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Продуктът се предлага при параметри, както следва: минимална сума за откриване на депозит – 20 000 лв/10 000 евро срок на депозита: 2 месеца лихвени нива по депозитите – стъпаловидно нарастваща за всеки следващ 10 дневен период лихва, съгласно лихвения бюлетин на банката лихвено плащане – с автоматизиран трансфер към разплащателната сметка на клиента, при изтичане на всеки междинен 10 дневен лихвен период наказателна лихва при предсрочно закриване на депозита по искане на клиента – в случай на предсрочно закриване на депозит, клиента губи само текущо начислената лихва за последния все още не приключил 10 дневен лихвен период.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

За да откликне по-добре на нуждите и изискванията на своите клиенти и да увеличи възвръщаемостта на техните инвестиции, Ситибанк Н.А. – клон София е разработила възможността за пласиране на клиентски депозити в Citibank Europe PLC (със седалище в Ирландия) или в Citibank London (Лондон). Основни конкурентни предимства: преференциални лихвени проценти; висока възвръщаемост на инвестициите в сравнение с депозирането на средства в България; 100% гарантирана възвръщаемост разнообразна срочност на депозитите (започващи от една седмица); без необходимост от откриване на сметка в чужбина; възможност за съществуващи клиенти. Обадете се на вашия мениджър работа с клиенти, за да разберете как да се възползвате по-добре от този продукт.

Сити Българияcitibank »

Защитете спестяванията си с тримесечен срочен депозит от ПИБ с лихва 7.85% на годишна базаХарактеристики на депозита: за физически и юридически лица; срок - 3 месеца; валута - левове и евро; лихва - 7.85% на годишна база; без минимална сума за откриване; довнасяне по всяко време. Допълнителна информация: След изтичане на тримесечния период, депозитът се подновява автоматично за нов 3-месечен период при стандартните лихвени условия, съгласно Лихвен бюлетин на ПИБ. Паричните средства по сметки в ПИБ АД, включително по промоционални депозити, са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките общо в размер до 100 000 лв. за всеки клиент.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

“Токуда Аванс +” представлява депозит в лева или евро със срок от 12 до 36 месеца. Лихвата се изплаща авансово за целия срок на депозита на датата на откриването му. получавате гарантирана и висока доходност на Вашите спестявания•в деня на откриване на депозита разполагате с целия размер на лихвата за срока на депозита •разнообразни възможности за избор на срок на депозита според Вашите потребности•автоматично подновяване на срока на депозита на падежа•безплатно издаване на дебитна карта и/или разкриване на разплащателна сметка•възможност за ползване на потребителски кредит при изгодни условия и бърза процедура на отпускане Минимален размер – 2’000 лева или евро. Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки Валута - Лева или евро. Срок - 12, 18, 24, 30 или 36 месеца. При промяна на пазарните условия Банката може да променя едностранно условията по депозитния продукт с решение на Управителния съвет, за което Депозантът дава съгласие с подписването на Договора за депозит. Новите условия включително и промяната на лихвения процент, влизат в сила от датата посочена в решение на УС и се обявяват в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп. При промяна в условията на депозитния продукт не е необходимо сключването на нов договор за депозит или анекс към сключения такъв. Лихвен процент по договаряне се допуска за суми над 100 хил.лева, 50 хил.евро или 50 хил.щатски долара, като договорения лихвен процент е в зависимост от сумата и срока на депозита, но не може да бъде по-висок от 80% от законната лихва. Договарянето на лихвен процент е в правомощията на най-малко двама от Изпълнителните директори на Банката.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове