Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Гъвкави условия и растяща лихва Фиксирана лихва за целия период на "Депозит 3+3" Лихвата за първия тримесечен период се натрупва към сумата на депозита Възможност за теглене и внасяне в края на всеки тримесечен период С депозит в Райфайзенбанк - възможност за кредитна карта БЕЗ ТАКСА обслужване за първата година•В края на първото тримесечие могат да се довнасят средства, които не са били предмет на друг договор за депозит или сметка в Банката и до размера на оригинално депозираната сума, но не повече от 200 000 BGN / 100 000 EUR. В края на второто и всяко следващо тримесечие, могат да се довнасят средства без ограничение. В края на второто тримесечие - депозитът се подновява, като стандартен срочен депозит за 3 месеца в съответната валута по действащия към момента лихвен бюлетин на банката. Теглене - могат да се теглят суми в края на всеки тримесечен период, без да се губи доходност, като остатъчната сума по депозита не може да е по-ниска от минималната сума за откриване на депозита - 500 лева и 250 евро. При предсрочно прекратяване се получават всички лихви, начислени до края на последния завършен тримесечен период. За дните от края на последния завършен тримесечен период до датата на прекратяване, се получава лихва, като по разплащателна сметка по действащия към момента на прекратяване лихвен бюлетин на банката.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Лихвеният процент на депозита не се променя за целия срок на депозита Ниска минимална сума за откриване Служи като обезпечение по кредити и банкови кредитни карти•При прекратяване на срочен депозит преди датата на падеж с цел частично теглене на сумата или окончателно прекратяване, се изплаща лихва за действителния брой дни на депозита, като по разплащателна сметка по действащия към момента на прекратяване лихвен бюлетин на банката. При прекратяване на срочен депозит преди датата на падежа с цел довнасяне на сума, се изплаща лихва за действителния брой дни на депозита, като по разплащателна сметка по действащия към момента на прекратяване лихвен бюлетин на банката. На падежа депозитът се подновява автоматично, като за новия период се прилага лихвен процент, валиден към момента на подновяване. Без такса за откриване Без такса за внасяне и теглене на падеж

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Срокът на депозита е 3 години, а стандартните периоди на лихвено плащане са 1, 3, 6 месеца и 1, 2 и 3 години. Минимална сума - 500 лева, евро, щатски долари Възможност за избор на валута - лева, евро, щ. долари. Възможност за довнасяне през целия срок на депозита (включително и многократно през месеца), като единственото условие е месечната довнесена сума да не надвишава първоначалния размер на депозита. С изтичането на всеки стандартен период, вие сте си осигурили предимството да влагате всички нови свободни средства за все по-кратки периоди при все по-висока доходност. Лихвата се изплаща по ваш избор - с капитализация по депозитната ви сметка или по друга разплащателна или картова сметка. Възможност за безплатно издаване на дебитна карта, без заплащане на таксата за поддържане на картова сметка за срока от 2 години. При предсрочно прекратяване получавате лихвения доход, натрупан през изтеклите стандартни периоди, определени за този депозит. За времето след последното олихвяване получавате допълнително годишна лихва в размер на 1,50% за евро и лева и 0,75% за щ.долари.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

В края на всеки двумесечен период депозитът може да се намали частично, без да се променят условията по него. Частично намаляване на дата различна от края на двумесечен период се счита за предсрочно прекратяване на целия депозит. В края на всеки двумесечен период депозитът може да се прекрати изцяло, при което Депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за съответните изминали периоди. При прекратяване на депозита извън случая, описан в предходния параграф, Депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за изминалите периоди и лихва за текущия период, изчислена при лихвения процент за изминалия предходен период. При прекратяване на депозита преди изтичане на пълен първи двумесечен период (т.е. преди края на втория месец от откриването на депозита) Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки. Този промоционален продукт ви осигурява по - висока доходност, запазвайки възможността за гъвкаво управление на вашите спестявания. Касовите операции извършени на падеж са без комисиона. Минимална сума на депозитите 500 валутни единици.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

При всички случаи печелите повече от пари! Касовите операции извършени на падеж са без комисиона. Минималната сума на депозита е 500 валутни единици. На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за стандартни депозити в съответната валута към датата на подновяване.Промоцията е валидна за депозити, открити до 29.11.2012 включително.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

През първите 4 месеца от срока на Гъвкавия 12-месечен депозит се допуска довнасяне на неограничена сума, както и тегления от депозита на суми в общ размер до 30% от първоначално депозираната главница, без да се нарушават условията по депозита, но и без депозитът да пада под минимално изискуемото салдо за депозит. Всякакви други операции, извън описаните в предходното изречение, се считат за предсрочно нарушаване на депозита и депозитът се олихвява с наказателен лихвен процент, равен на този по разплащателни сметки за съответния вид валута и за действителния брой дни.Лихвата по депозита се изплаща на падежа. На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен 12-месечен депозит и се прилага лихвения процент, валиден за стандартни 12-месечни депозити в съответната валута към датата на подновяване.Касовите операции извършени на падеж са без комисиона. Минимална сума за депозит 500 валутни единици. Промоцията е валидна за депозити, открити до 29.11.2012 включително.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Изгодни лихвени проценти Комисионите – всички операции на падежа на депозита са без комисиона Разнообразието – предлагаме разнообразни типове депозити с различна срочност и добра доходност Лихвата – възможност за натрупване на лихвата върху първоначалната сума на депозита или превеждане по друга сметка на клиента в Банката Гъвкавостта – индивидуално договаряне на лихвени проценти за суми над 30,000 BGN, USD или EUR; Това не важи за продукти в промоция Минимална сума за депозит - 500 BGN/EUR/USD Документите необходими за откриване на депозит са: за граждани – документ за самоличност за фирми – стандартен набор документация (Удостоверение за актуално състояние, Булстат, Учредителен акт, документи за самоличност на представляващите лица)

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

ДепозитФест е за физически лица и е със срок от 6 месеца. Може да бъде откриван във всички най-използвани у нас валути - лева, евро или щатски долари. Лихвите са наистина големи: в лева - 3,75% ,в евро - 3.00%, в щатски долари - 2.00%. Минималната сума за откриване на ДепозитФест е 150 лева/евро/долари. Кога можете да се тегли лихвата: С една дума - когато поискате. Клиентът сам избира кога и как да му бъде изплатена лихвата – авансово, на специално от него избрана дата или на падеж. Тя може да бъде изплатена в брой, по карта или преведена по сметка. Допуска се довнасяне на допълнителни суми по всяко време, без ограничения за броя на вноските и размера на внасяните средства. Допълнителни продукти: възможност за безплатно издаване на международна дебитна карта VISA Electron/Visa Electorn+/Maestro; регистрация за Call2Know и възможност за безплатно откриване на „Заплатна” сметка Visa Electron/Maestro; “Умна”сметка Visa Electron/ Maestro

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Изгодна сделка е 12-месечен депозит с възможност за предсрочно прекратяване без да загубите доходност. Минимална сума 1 000 лева или 500 евро.Срок – 12 месеца. Ако депозитът не бъде прекратен преди падежа си, носи бонус-лихва за още два месеца. С калкулирания бонус, МКБ Юнионбанк ще олихви депозита ви с годишен лихвен процент в размер на 4,748% в лева и 4,002% в евро. Освен отличната доходност, която ще ви донесе депозитът, ако имате нужда от средствата си преди падежа, можете да го прекратите предсрочно, като ще ви бъде изплатена лихва за два месеца по-малко. Например ако депозит в лева се прекрати на деветия месец, лихвата, която ще се изплати, калкулирана на годишна база е 3,166%. При изтичане на 12 месечния период лихвата се капитализира.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

С Овърнайт депозит от МКБ Юнионбанк ще спечелите като управлявате парите, които искате да са ви непрекъснато на разположение. Нека парите ви работят, докато вие почивате! Възползвайте се от свободата да оперирате с парите си през деня, а през нощта те ще трупат лихви. Депозит през нощта, разплащателна сметка пред деня. Овърнайт депозит е високо доходен еднодневен депозит с обслужваща разплащателната сметка, който се предлага в три валути – лева, евро и щ. долари. Годишната лихвата е 0.25% в лева, 0.25% в евро и 0.15% в щ. долари. Овърнайт депозитната сметка се открива еднократно, за срок от една година. По тази сметка няма изискване за минимална сума и такси не се събират. Към всяка Овърнайт депозитна сметка има обслужваща разплащателна сметка в същата валута. Вие избирате каква сума да бъде прехвърлена от разплащателната сметка по Овърнайт депозита, но не по-малко от 5 000 лв., 2 500 евро или щ. долари. Прехвърлянето на средствата става до 13 часа в деня, за който сте решили да направите Овърнайт депозит. Можете да го направите чрез писмено нареждане във финансов център на банката или през интернет банкиране на www.unionbank.bg. Средствата ще се прехвърлят обратно по разплащателната ви сметка на следващия ден в 10 часа сутринта.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове