Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

При всички случаи печелите повече от пари! Касовите операции извършени на падеж са без комисиона. Минималната сума на депозита е 500 валутни единици. На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за стандартни депозити в съответната валута към датата на подновяване.Промоцията е валидна за депозити, открити до 29.11.2012 включително.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

През първите 4 месеца от срока на Гъвкавия 12-месечен депозит се допуска довнасяне на неограничена сума, както и тегления от депозита на суми в общ размер до 30% от първоначално депозираната главница, без да се нарушават условията по депозита, но и без депозитът да пада под минимално изискуемото салдо за депозит. Всякакви други операции, извън описаните в предходното изречение, се считат за предсрочно нарушаване на депозита и депозитът се олихвява с наказателен лихвен процент, равен на този по разплащателни сметки за съответния вид валута и за действителния брой дни.Лихвата по депозита се изплаща на падежа. На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен 12-месечен депозит и се прилага лихвения процент, валиден за стандартни 12-месечни депозити в съответната валута към датата на подновяване.Касовите операции извършени на падеж са без комисиона. Минимална сума за депозит 500 валутни единици. Промоцията е валидна за депозити, открити до 29.11.2012 включително.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Изгодни лихвени проценти Комисионите – всички операции на падежа на депозита са без комисиона Разнообразието – предлагаме разнообразни типове депозити с различна срочност и добра доходност Лихвата – възможност за натрупване на лихвата върху първоначалната сума на депозита или превеждане по друга сметка на клиента в Банката Гъвкавостта – индивидуално договаряне на лихвени проценти за суми над 30,000 BGN, USD или EUR; Това не важи за продукти в промоция Минимална сума за депозит - 500 BGN/EUR/USD Документите необходими за откриване на депозит са: за граждани – документ за самоличност за фирми – стандартен набор документация (Удостоверение за актуално състояние, Булстат, Учредителен акт, документи за самоличност на представляващите лица)

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

ДепозитФест е за физически лица и е със срок от 6 месеца. Може да бъде откриван във всички най-използвани у нас валути - лева, евро или щатски долари. Лихвите са наистина големи: в лева - 3,75% ,в евро - 3.00%, в щатски долари - 2.00%. Минималната сума за откриване на ДепозитФест е 150 лева/евро/долари. Кога можете да се тегли лихвата: С една дума - когато поискате. Клиентът сам избира кога и как да му бъде изплатена лихвата – авансово, на специално от него избрана дата или на падеж. Тя може да бъде изплатена в брой, по карта или преведена по сметка. Допуска се довнасяне на допълнителни суми по всяко време, без ограничения за броя на вноските и размера на внасяните средства. Допълнителни продукти: възможност за безплатно издаване на международна дебитна карта VISA Electron/Visa Electorn+/Maestro; регистрация за Call2Know и възможност за безплатно откриване на „Заплатна” сметка Visa Electron/Maestro; “Умна”сметка Visa Electron/ Maestro

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Изгодна сделка е 12-месечен депозит с възможност за предсрочно прекратяване без да загубите доходност. Минимална сума 1 000 лева или 500 евро.Срок – 12 месеца. Ако депозитът не бъде прекратен преди падежа си, носи бонус-лихва за още два месеца. С калкулирания бонус, МКБ Юнионбанк ще олихви депозита ви с годишен лихвен процент в размер на 4,748% в лева и 4,002% в евро. Освен отличната доходност, която ще ви донесе депозитът, ако имате нужда от средствата си преди падежа, можете да го прекратите предсрочно, като ще ви бъде изплатена лихва за два месеца по-малко. Например ако депозит в лева се прекрати на деветия месец, лихвата, която ще се изплати, калкулирана на годишна база е 3,166%. При изтичане на 12 месечния период лихвата се капитализира.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

С Овърнайт депозит от МКБ Юнионбанк ще спечелите като управлявате парите, които искате да са ви непрекъснато на разположение. Нека парите ви работят, докато вие почивате! Възползвайте се от свободата да оперирате с парите си през деня, а през нощта те ще трупат лихви. Депозит през нощта, разплащателна сметка пред деня. Овърнайт депозит е високо доходен еднодневен депозит с обслужваща разплащателната сметка, който се предлага в три валути – лева, евро и щ. долари. Годишната лихвата е 0.25% в лева, 0.25% в евро и 0.15% в щ. долари. Овърнайт депозитната сметка се открива еднократно, за срок от една година. По тази сметка няма изискване за минимална сума и такси не се събират. Към всяка Овърнайт депозитна сметка има обслужваща разплащателна сметка в същата валута. Вие избирате каква сума да бъде прехвърлена от разплащателната сметка по Овърнайт депозита, но не по-малко от 5 000 лв., 2 500 евро или щ. долари. Прехвърлянето на средствата става до 13 часа в деня, за който сте решили да направите Овърнайт депозит. Можете да го направите чрез писмено нареждане във финансов център на банката или през интернет банкиране на www.unionbank.bg. Средствата ще се прехвърлят обратно по разплащателната ви сметка на следващия ден в 10 часа сутринта.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

МАКСИмално изгодна лихва от 6,56%, 6,00% или 4,10% за съответните едногодишни депозити в лева, евро и щатски долари. Да спестявате по избор за период от 1, 3, 6,9 или 12 месеца, като увеличавате МАКСИмално доходността на парите си в зависимост от сумата, срока и вида на валутата. Да получите МАКСИмалната, договорена лихва и по довнесените суми. Да довнасяте суми по своя депозит: без ограничение за депозитите от 1 и 3 месеца, до 90-тия ден за 6-месечни депозити, до 150-тия ден за 9-месечни депозити и до 180-тия ден за 12-месечни депозити. Да теглите на падежа на депозита без такси. Да управлявате средствата си и чрез он-лайн банкиране. Да използвате депозита си като обезпечение по кредитни сделки.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Висока доходност за парите Ви още от първия месец с ежемесечно нарастваща лихва, която достига гарантирано 12% за една година. Възможност за ежемесечно довнасяне до шестия месец на суми не по-големи от първоначалния размер на депозита. По допълнително внесената сума се прилага действащия процент за съответния период на довнасяне и така доходите Ви нарастват допълнително до крайния срок. Гъвкаво определяте срока на спестяване, като получавате гарантирана доходност и при предсрочно прекратяване, без да губите договорената лихва, начислена до края на последния завършен месечен период. Откриването, обслужването и тегленето на депозита на падеж е без такса. Възможност за ползване на овърдрафт, обезпечен с депозита. Използване на депозита като обезпечение за кредитни сделки с Д Банк. Възможност ежемесечно да теглите начислените лихви по Ваш избор по разплащателна, спестовна или картова сметка. Да управлявате средствата си чрез он-лайн банкиране. Бонус: безплатна международна карта Maestro.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Получавате атрактивна лихва в зависимост от вида валута и срока на инвестираните средства; Гъвкаво определяте срок от 7 дни до 12 месеца, съобразно потребностите на Вашия бизнес. Получавате пълна сигурност на парите Ви и гарантирана лихва за избрания период; Получавате висококачествено обслужване и индивидуален подход; Получавате безплатна дебитна карта Маестро; Валута: BGN, EUR и USD; Минимален размер за откриване на депозит "Д Банк Бизнес": 10 000 BGN / 5 000 EUR / 10 000 USD за 7 и 14 дневни депозити, 1 000 BGN / 500 EUR / 1 000 USD за 1, 3, 6, 9 и 12 месечни депозити.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Промоционален Alpha Тримесечен Депозит със следните характеристики: атрактивни лихви: 6.00% в BGN, 5.00% в EUR и 4.00% в USD; срок на депозита – 3 месеца; без такса за откриване, обслужване и закриване на депозитната сметката; възможност за избор на валута – BGN, EUR и USD; мин. сума за откриване- 250 валутни единици; Лихвените проценти важат само за нови клиенти и нови суми или за съществуващи клиенти, които довнесат нов ресурс към наличните си средства минимум 30%.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове