Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Служи за спестяване на суми за точно определен срок и получаване на по-голям и сигурен доход от лихви. Вие можете да внесете суми от други депозити и сметки, открити в Банка ДСК. Колко ще Ви струва? Такси съобразно действащата Тарифа на Банката Получавате лихва по-висока от тази по разплащателна сметка и безсрочен влог. Сумите се олихвяват с различни лихвени проценти в зависимост от срока, вида на валутата, в която е открит влога и остатъка по него. С вложените суми може да разполагате лично или чрез пълномощник по всяко време, във всяко поделение на банката. Може да използвате Вашия срочен депозит за обезпечение във всички предвидени от закона случаи. Ако имате необходимост от средства, банката ще Ви отпусне кредит срещу залог на Вашия депозит. Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на депозит при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 100 000 лева. За кого е предназначен - може да се открие на всяко пълнолетно лице. Влогът се открива лично или чрез пълномощник; Минимални суми за откриване: за срок от 18 месеца - 1 000 BGN /500 EUR /500 USD; за срок от 24, 36 месеца - 250 BGN /500 USD и EUR; за срок от 60 месеца - 1 000 BGN /500 EUR /500 USD;

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Минимална сума за откриване – 1 000 BGN / EUR / USD. Срок на депозит – 1, 3, 6 и 12 месеца с автоматично подновяване на срока. Лихвата, която се полага за целия договорен срок, се изплаща веднага в момента на откриване или подновяване на срока на депозита, по разплащателна сметка на името на титуляра, открита в Банката, в съответната валута. Внасянето на допълнителни суми и частично теглене на суми от депозита не се допуска. Допълнителни предимства: С вложените суми може да разполагате лично или чрез пълномощник по всяко време, във всяко поделение на Банката Срочен депозит «ДСК Аванс» може да се използва за обезпечение във всички предвидени от закона случаи Сигурност – зад сумите по Вашия срочен депозит „ДСК Аванс” стои най-голямата банка на населението в България. Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на депозит при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 100 000 лева.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

“Токуда Бонус” представлява шестмесечен депозит в лева или евро, при прогресивно нарастваща лихва след всяко подновяване на депозита. Доходността доближава инвестиционните депозити с дълъг срок, като при това се запазва гъвкавостта на свободното разполагане със средствата. комбинирате предимствата на кракосрочните и на инвестиционните депозити;•атрактивна лихва, изчислявана ежедневно върху наличното салдо;•размерът на лихвата нараства с всеки следащ период на депозита, достигайки до тази на преференциалния 3-годишен депозит “Токуда Инвест +” – 9% за лева и 8% за евро;•лихвата за изтеклите периоди е гарантирана;•без такси и комисионни за касово обслужване на датата на падежа;•безплатно издаване на дебитна карта и/или разкриване на разплащателна сметка;•възможност за ползване на потребителски кредит при изгодни условия и бърза процедура на отпускане. Размер - Минимален размер – 1’000 лева или 500 евро. Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки. Валута - Лева или евро. Срок - 6 – 36 месеца. Лихвата по депозита се увеличава прогресивно по следната скала за всеки следващ 6-месечен период на депозита, започвайки от лихвата за стандартен 6-месечен депозит и достигайки до 9%: При промяна на пазарните условия Банката може да променя едностранно условията по депозитния продукт с решение на Управителния съвет, за което Депозантът дава съгласието си с подписването на Договора за депозит. Новите условия включително и промяната на лихвения процент, влизат в сила от датата посочена в решението на УС и се обявяват в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп. При промяна в условията на депозитния продукт не е необходимо сключването на нов договор или анекс към сключения такъв.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

СИБАНК открива спестовни влогове на граждани в лева и чуждестранна валута, по които титулярите спестяват парични средства. Валута: Лева (BGN) Евро (EUR) Щатски долари (USA) Минимална сума за олихвяване: 500 лева (BGN) 500 евро (EUR) 500 щатски долари (USA) Срок: Безсрочен Олихвяване и изплащане на лихвата: Размерът на годишния лихвен процент е диференциран съобразно салдото и вида валута на влога. Лихвите са на база 30 лихводни през месеца, 360 дни за година, върху депозираната сума за времето на реалното й престояване по сметката в Банката. Начислените лихви се капитализират към сумата на влога в края на всяка календарна година или при закриването му.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Възползвайте се, когато искате да получавате средства редовно! Вземете своята лихва в края на всеки четиримесечен период! Без такси за откриване и поддържане на сметка! Срочност: фиксирана 12 месеца Минимална сума за откриване:2000 BGN / 1000 EUR/USD Изплащане на лихвата: Лихвата се начислява в размер съгласно представената по-горе таблица и посочените в нея годишни лихвени проценти и се изплаща в края на всеки период. Направете своя избор и лихвата може: да се преведе по друга сметка; да се изтегли в брой. Внасяне на суми:Засрока на депозита не се допуска Теглене на суми: Засрока на депозита не се допуска Необходими документи за откриване на сметка - Документ за самоличност

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

За физически лица, които предпочитат да получат лихвата си веднага, а не в края на депозитния период. Лихвен процент: 8.50% в BGN и 5.50% в EUR - 12 месечен депозит 8.25% в BGN и 5.25% в EUR - 6 месечен депозит 8.00% в BGN и 5.00% в EUR - 3 месечен депозит Всички лихви са посочени в процент на годишна база. Минимална сума за откриване на депозит Аванс - 1 000 лева и/или евро. При предсрочно прекратяване на договора за срочен депозит от страна на Депозанта, Банката не дължи лихва, като вече изплатената авансово лихва се удържа от главницата.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Минимална сума за откриване - 2 000 BGN / EUR / USD. Срок на депозит – 6 месеца, със служебно подновяване на срока. Лихвени периоди и лихвени проценти - При олихвяване на сумите по срочни депозити „ДСК Палитра” договореният срок е разделен на 6 /шест/ равни лихвени периода, всеки от 1 месец и лихвеният процент е нарастващ за всеки следващ лихвен период Начин на изплащане на лихвата - Лихвата се изплаща в края на всеки лихвен период чрез капитализиране, като начислената лихва се прибавя към внесената сума и за следващия лихвен период, лихва се начислява върху общата сума Възможност за довнасяне на суми - По открит срочен депозит „ДСК Палитра” може да се внася допълнителна сума до края на третия лихвен период на всеки 6-месечен срок чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки, открити в банката. Допълнителни предимства: Срочният депозит „ДСК Палитра” може да се използва за обезпечение във всички предвидени от закона случаи. Сигурност – зад сумите по Вашия срочен депозит „ДСК Палитра” стои най-голямата банка на населението в България. Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 100 000 лева.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Специален тримесечен срочен депозит със срок от 90 дни (две „полувремена” от 45 дни), с нарастващ резултат във втория лихвен период – до 6% за депозит в лева; Специален четиримесечен срочен депозит със срок от 120 дни (две „полувремена” от 45 дни, плюс „продължения”), с по-висок голов актив – до 6.10% лихва за депозит в лева във втория лихвен период.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

“РАСТЯЩ ДЕПОЗИТ+ ” есигурен и гарантиран начин вашите спестявания да нараснат прогресивно за срок от 1 до 12 месеца, разделени на 12 последователни лихвени периода, всеки с продължителност 1 месец. С “РАСТЯЩ ДЕПОЗИТ +” Вие получавате: Гарантирано изплащане на лихвата всеки месец Лихвата се начислява и изплаща всеки месец (в края на всеки лихвен период) по разплащателна сметка. При предсрочно прекратяване на депозита за приключили лихвени периоди, лихвата не се губи. Гарантирано нарастване на лихвения процент всеки месец Лихвеният процент е фиксиран за срока на депозита, а депозираната сума се олихвява с нарастващ лихвен процент във всеки един от 12-месечните лихвени периоди, съобразно валутата на депозита. Гарантирано акумулиране на парични средства по депозита Неограничено довнасяне на суми по депозита до края на шестия лихвен период (6-тия месец) включително от откриването на депозита, води до значително нарастване на лихвите в края на последния лихвен период. Гарантирано право на избор на срокове (лихвени периоди) и валута Можете да избирате срока на депозита – да удължаване или скъкращавате в рамките на 12 месеца, както и да избирате между депозити в лева, евро и долари.

СИБАНКwww.cibank.bg »

С лихва 6.2%* по 3-месечен депозит, 7.8%* по 6-месечен депозит и 9%* по 12-месечен депозит; Авансово получаване на лихвата при откриване на депозит; Получавате безплатно най-сигурната дебитна карта V Pay •Лихвата може да се изплати на депозанта на каса в брой или да се преведе служебно по друга негова сметка в Банката (разплащателна, спестовна, пакетна, картова); •Депозитът се ползва като обезпечение по кредит, както и позволява издаване на кредзитна карта с предварително определен лимит в размер на 30% от депозираната сума

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове