Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Срочен влог „Трета възраст” е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице, при специални условия отнасящи се до размера и вида валута на влога, като му дава право да получава лихва, по-висока с 0.50% от лихвата по съответните стандартни срочни влогове, в края на договорения лихвен период. Общинска банка АД открива срочни влогове „Трета възраст” в левове, евро и щатски долари на пълнолетни физически лица въз основа на сключен Договор за срочен влог „Трета възраст” и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). Общинска банка АД открива влогове "Трета възраст" със срокове: 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца. Вложители: пълнолетни физически лица - пенсионери, които превеждат пенсиите си по сметка в Общинска банка АД и са представили ксерокопие от приетото в съответното териториално поделение на НОИ писмено заявление за получаване на пенсията си по тази сметка.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

С Депозит 18 получавате лихвата си на всеки 3 месеца. Валута: BGN, EUR, USD. Минимална сума за откриване: BGN 500, EUR 250 или USD 250. Изплащане на лихвата: Натрупаната лихва се изплаща на всеки 3 месеца по сметка на клиента, без възможност за капитализация. Довнасяне/теглене на суми: Само на падеж; Подновяване: На падеж депозита автоматично се подновява за нов срок от 18 месеца с лихвени проценти за този вид депозит, съгласно актуалния към момента на подновяване Лихвен бюлетин на Банката Предсрочно закриване: В случай на закриване на депозита преди падеж цялата сума ще се олихви с годишен лихвен процент в размер на 0.2% за периода от датата на откриване/подновяване на депозита до датата на предсрочното му закриване, като изплатените до момента лихви се прихващат от главницата на депозита.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

С депозит "Аз Избирам" вие избирате кога да получавате лихвата от вашите спестявания и разполагате с допълнителен доход за всички ваши потребности. ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА: Изплащане на лихвата: По ваше желание и в зависимост от вашите нужди, може да изберете една от следните опции: Опция 1: всеки месец всеки 3-месеца всеки 6-месеца на падеж (края на 12-тия месец) Опция 2: без да чакате, при поискване от ваша страна (но не повече от 2 пъти месечно) Във всеки един момент, когато имате нужда от допълнителни средства за покриване на непредвидени разходи, посетете най-близкия до вас клон на Банка Пиреос и изтеглете натрупаната от вашите спестявания лихва.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Депозит Спринт е срочен депозит за 3 периода по 1 месец. Валута: BGN, EUR, USD. Срочност: 3 месеца (3 периода по 1 месец). Гъвкавост: възможност за еднократно теглене до 10% от сумата на депозита в рамките на всеки 1-месечен период Довнасяне: възможност за еднократно довнасяне до 20 000 BGN / 10 000 EUR/USD в рамките всеки 1-месечен период Подновяване: след изтичане на третия период /края на 3-тия месец/, депозитът се подновява автоматично в 1-месечен депозит ПИРЕОС СТАНДАРТ при условията и с лихвени проценти за този тип депозит съгласно актуалния Лихвен бюлетин на Банката в момента на подновяването. Изплащане на лихвата: лихвата се изплаща по сметка на клиента в края на всеки 1-месечен период, без възможност за капитализация. Предсрочно закриване: депозитът се олихвява с 0.2%.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Депозит „Асет 12+” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е срочен 24-месечен депозит в лева и евро, който съчетава много добра доходност, получаване на лихвата авансово, веднага след откриване на депозита и възможност за ползване на бърз кредит овърдрафт. Основни предимства Авансово получаване на лихвата, в момента на откриване на депозита; Гарантирано фиксирани лихвени проценти за целия депозитен срок; Възможност за избор от 2 валути; Без такса за внасяне и теглене на суми; Без такса за откриване, обслужване и закриване на депозитната сметка; Възможност за ползване на бърз и лесен овърдрафт при изгодни лихвени нива. Спестяване на средства при много добра доходност и получаване на доход авансово, преди да е настъпил падежа на депозита. Размер Минимум 1000 BGN/500 EUR.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Депозит „Асет Прогресия 2” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е срочен нарастващ 2-месечен депозит в лева и евро, който съчетава отлична доходност, нарастваща за максимум 12 периода с всяко следващо подновяване на депозитния срок, възможност за теглене на средства на падеж и свободно довнасяне на суми по всяко време. Основни предимства Кратки и гъвкави срочности; Избор от 2 валути; Възможност за неограничено довнасяне на суми; Възможност за теглене на суми на падеж до размера на минималното салдо; Много изгодни нарастващи при подновяване с всеки нов депозитен срок лихвени проценти; Свободно разполагане с лихвата; Без такса за внасяне и теглене на суми; Без такса за откриване, обслужване и закриване на депозитната сметка; Възможност за ползване на бърз и лесен овърдрафт при изгодни лихвени нива. Спестяване на средства при много добра нарастваща доходност и регулярно получаване на доход от тях.Размер Минимум 500 BGN/250 EUR

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Нашият депозит Ви предлага: Висока доходност за парите Ви още от първия месец с ежемесечно нарастваща лихва, която достига гарантирано 12% за една година. Възможност за ежемесечно довнасяне до шестия месец на суми не по-големи от първоначалния размер на депозита. По допълнително внесената сума се прилага действащия процент за съответния период на довнасяне и така доходите Ви нарастват допълнително до крайния срок. Гъвкаво определяте срока на спестяване, като получавате гарантирана доходност и при предсрочно прекратяване, без да губите договорената лихва, начислена до края на последния завършен месечен период. Откриването, обслужването и тегленето на депозита на падеж е без такса. Възможност за ползване на овърдрафт, обезпечен с депозита. Използване на депозита като обезпечение за кредитни сделки с Д Банк. Възможност ежемесечно да теглите начислените лихви по Ваш избор по разплащателна, спестовна или картова сметка. Да управлявате средствата си чрез он-лайн банкиране. Бонус: безплатна международна карта Maestro.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

При предоставяне на привилегировани лихвени проценти в отклонение от посочените в таблицата се сключва договор за депозит „Промо” при специални условия: Лихвите, начислявани и изплащани от „Ти Би Ай Банк” ЕАД по депозитните сметки се определят съобразно пазарните лихвени проценти на вътрешния и международния пазар и лихвената политика на Банката. Лихвите по привлечените средства се начисляват, събират и изплащат в съответната валута, освен ако не е договорено друго. Лихвените проценти посочени по-горе са за суми до 100,000.00 евро или равностойността им в друга валута. За суми надвишаващи максимума лихвените проценти са по договаряне. При предсрочно прекратяване на депозита се изисква един работен ден предизвестие, като в този случай Банката начислява лихвен процент, приложим за разплащателни сметки в съответната валута. Лихвените проценти се изчисляват на годишна база като се спазва лихвената конвенция 365/365 дни. Всеки клиент може да открие един или няколко депозита в „Ти Би Ай Банк” ЕАД до обща стойност 100,000.00 евро. Суми надвишаващи максимума са по договаряне.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Спестовна сметка “Свободни пари” предлага най-доброто – висока доходност при гарантирана сигурност за парите ви и възможност да теглите и внасяте суми, когато пожелаете. С 3.75% за лева и 3.25% за евро се олихвяват салда до 4 999.99 в лв. и 2 499.99 в евро, при условие че за съответния месец по сметката има кредитно движение минимум от 100.00 лв. / 50.00 евро. В противен случай Банката начислява лихвен процент приложим за разплащателни сметки

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Гарантирана доходност с атрактивни лихви до 7.50 % в левове и до 7.25 % в евро, Фиксирана лихва за фиксиран период по Ваш избор от 1, 2 или 3 години, Да увеличавате спестяванията си, като внасяте дори ежемесечно допълнителни суми, не по-големи от сумата, с която е открит депозита при първоначално договорената лихва. Минимални суми за откриване на депозита - 100 лева или 100 евро. Бонуси: Без такси за откриване, обслужване или закриване на депозита, Да проследявате инвестицията си чрез он-лайн банкиране, Да използвате депозита си като обезпечение по кредитни сделки за депозитния период, Безплатна дебитна карта Маестро, защитена с най-сигурната и авангардна ЧИП-технология.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове