Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Срочен влог „Сюрприз” е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице за определен срок и в определена валута, като му дава право да получава договорената лихва в края на срока на влога. Общинска банка АД открива срочни влогове “Сюрприз” в левове и евро на местни и чуждестранни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”, на база сключен Договор за срочен влог “Сюрприз” и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). Срочен влог „Сюрприз” може да се открие на малолетни и непълнолетни лица. Годишни лихвени проценти: в левове – 4.00 %; в евро – 3.50 % . срок на влога – 3 месеца. Необходима минимална сума за откриване: 50.00 лева или 100.00 евро.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Срочен влог “Успех” е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице в определена валута и за определен срок, разделен на лихвени периоди, като му дава право да получава договорената лихва в края на всеки лихвен период. Общинска банка АД открива срочни влогове “Успех” в левове и евро на местни и чуждестранни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”, на база сключен Договор за срочен влог “Успех” и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). Срочни влогове „Успех” могат да се откриват на малолетни и непълнолетни лица. Договор за срочен влог “Успех” се сключва за срок от 6 месеца, като срокът е разделен на 3 лихвени периода. Всеки един лихвен период е двумесечен, като периодите следват без прекъсване помежду си. За всеки лихвен период се прилага различен лихвен процент, като всеки следващ период се олихвява с лихвен процент, по-висок от този за предходния.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Срочен влог “Възход” е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице в определен валута и за определен срок, разделен на лихвени периоди, като му дава право да получава договорената лихва в края на всеки лихвен период. Общинска банка АД открива срочни влогове “Възход” в левове и евро на местни и чуждестранни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”, на база сключен Договор за срочен влог “Възход” и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). Срочен влог „Възход” може да се открие на малолетни и непълнолетни лица. Договор за срочен влог“Възход” се сключва за срок от 12 месеца, като срокът е разделен на 4 лихвени периода. Всеки един лихвен период е тримесечен, като периодите следват без прекъсване помежду си. За всеки лихвен период се прилага различен лихвен процент, като всеки следващ период се олихвява с лихвен процент, по-висок от този за предходния

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Срочен влог “Аванс” е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице за определен срок и в определена валута като му дава право да получава договорената лихва, изчислена за целия срок на договора, предварително на датата на неговото сключване или предоговаряне, като това не води до нарушаване на условията по договора. Общинска банка АД открива срочни влогове “Аванс” в левове, евро и щатски долари на местни и чуждестранни дееспособни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”, на база сключен Договор за срочен влог “Аванс” и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). Срочният влог “Аванс” е продукт, при който банката изплаща договорената лихва, изчислена за целия срок на договора, предварително на датата на неговото сключване или предоговаряне. Срочният влог “Аванс” Ви осигурява: авансово получаване на лихвата - веднага със сключването на договора; изгодни лихвени проценти, които не се променят в рамките на срока, избран от Вас; избор на валутата - левове, евро, щатски долари. избор на срока - 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 12 месеца. Срочен влог “Аванс” не може да се открива в полза на трето лице.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Депозит „Асет 1+” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – срочен депозит в лева и евро, който съчетава добра доходност, висока ликвидност и получаване на лихвата авансово след откриване на депозита. Основни предимства авансово получаване на лихвата, в момента на откриване на депозита внасяне и обслужване без такса кратък срок Спестяване на средства при добра доходност и получаване на доход авансово преди да е настъпил падежа на депозита. Размер Минимум 1000 BGN, 500 EUR Срочност 1 месеца

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Отдайте парите си под наем при нас за 12 месеца и ще получавате лихвата си всеки месец с 12-месечния Супер Депозит. За всеки 10 000 лв, които сте вложили при нас, ние ще ви плащаме гарантиран годишен наем в размер на 475 лв. Лихвата се изплаща ежемесечно в избрана от вас картова или разплащателна сметка в МКБ Юнионбанк. 4,75% годишна лихва в лева. 4,00% годишна лихва в евро. Минимална сума - 1 000 BGN или 500 EUR. Срок – 12 месеца. Бонус – дебитна карта Visa Electron за изплащане на лихвата. Без такса за откриване и обслужване на депозита, както и при закриване на сметката При изтичане на срока на депозита той се преоткрива за същия срок при условията, действащи към момента. Довнасянето и тегленето на суми преди падежа на депозита се счита за нарушаване на депозита.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

С новия депозит Отличен 6 от МКБ Юнионбанк получавате гарантирана висока доходност за вашата краткосрочна инвестиция. Депозит Отличен 6 е: Стандартен срочен депозит за физически лица. Открива се в лева и евро. Минималната сума за откриване е 150 лева/евро Стандартен период е 1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 4 месеца, 6 месеца. Срокът на депозита е 6 месеца, но ако ви се наложи да изтеглите цялата сума или част от парите си по-рано, няма да загубите доходност, тъй като ще ви начислим лихвата за предходния стандартен период, а за дните след него ще получите и лихва като по разплащателна сметка. Можете да изтеглите част от парите си по депозита, без това да наруши първоначално договорения срок, ако направите тегленето с една операция веднъж за всеки месец от срока на депозита и размерът на теглената сума не надвишава 10% от наличното салдо към момента на теглене. Допуска се многократно внасяне преди изтичане на три месеца от срока на депозита, без ограничение в размера на допълнително внасяните суми.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

На падежа депозитът автоматично се подновява като стандартен 3-месечен депозит и се прилагат лихвените проценти, валидни за стандартните 3-месечни депозити към датата на подновяването, посочени в Лихвения Бюлетин на Банката. Промоцията е валидна за депозити, открити до 29.11.2012 включително. Депозитите на физически и юридически лица, открити в Банката са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Общинска банка АД предлага различни видове депозитни продукти за съхраняване на Вашите свободни парични средства: при лихва по-висока от тази по разплащателната Ви сметка; за точно определен срок; средствата по депозитни сметки могат да служат като обезпечение по издаването на банкови гаранции, овърдрафт по международна бизнес кредитна карта Мastercard и други кредитни сделки. Стандартни срочни депозити Ако не сте клиент на Общинска банка АД, при откриване на депозитна сметка е необходимо да представите всички стандартни документи, които банката изисква за откриване на фирмена банкова сметка. Сумите по депозитни сметки в Общинска банка АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в размерите, предвидени със Закон.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Специален срочен влог е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице при специални условия отнасящи се до срока, размера и вида валута на влога, като му дава право да получава лихва по-висока от тази по съответните стандартни срочни влогове, в края на договорения лихвен период. Общинска банка АД открива специални срочни влогове в левове, евро и щатски долари на местни и чуждестранни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”, въз основа на сключен Договор за специален срочен влог на физически лица и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). Специални срочни влогове могат да се откриват на малолетни и непълнолетни лица. Видове специални срочни влогове и минимална сума за откриване: Специален срочен влог "Капитал" - от 10 000 до 19 999 валутни единици; Специален срочен влог "ВИП" - от 20 000 до 49 999 валутни единици; Специален срочен влог "ВИП плюс" - над 50 000 валутни единици. Общинска банка АД открива специални влогове със срокове: 6 месеца 12 месеца.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове