Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Депозит "Златни години" е създаден специално за Вас, пенсионери, и Ви предоставя преференциални условия:по-висока лихва по депозита, в сравнение със стандартните депозити, предлагани от ПИБ; възможност за авансово изплащане на лихвата; получавате допълнителен бонус - безплатна дебитна карта Мaetro или VISA Electron, по която можете да получавате сумите от пенсията си, лихвата по депозита и всякакви други плащания. Характеристики на депозита: валута: лева, евро, щатски долари, британски лири, щвейцарски франкове, лихва: съгласно действащия Лихвен бюлетин на ПИБ + 0.15% надбавка над стандартния лихвен процент по депозити в съответната валута, срок: 1, 3, 6 и 12 месеца.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

“Токуда Стандарт +” представлява преференциален краткосрочен депозит с висока доходност при срок от 1, 3 или 6 месеца. Лихвеният процент по депозита нараства в зависимост от избрания срок на депозита, като лихвата се изплаща в края на периода. Минимален размер – 100 лева, щатски долара или евро. Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки. Валута - Лева, щатски долари или евро. Срок - 1, 3 или 6 месеца. При промяна на пазарните условия Банката може да променя едностранно условията по депозитния продукт с решение на Управителния съвет, за което Депозантът дава съгласие с подписването на Договора за депозит. Новите условия включително и промяната на лихвения процент, влизат в сила от датата посочена в решението на УС и се обявяват в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп. При промяна в условията на депозитния продукт не е необходимо сключването на нов договор за депозит или анекс към сключения такъв. Лихвен процент по договаряне се допуска за суми на 100 хил.лева, 50 хил.евро или 50 хил.щатски долара, като договорения лихвен процент е в зависимост от сумата и срока на депозита, но не може да бъде по-висок от 80% от законната лихва. Договарянето на лихвен процент е в правомощията на най-малко двама от Изпълнителните директори на Банката.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Какво представлява: същност на депозита - В рамките на срока на депозита / от датата на откриване на депозита до неговото закриване /, клиентът има право ежедневно да нарежда операции по превалутиране на главницата на депозита, без да губи начислената до момента на превалутирането лихва, с единственото условие движението на паричните средства да е ограничено само между трите обслужващи депозита сметки. минимална сума за откриване на депозит – 50 000 лв / 25 000 евро/щ.д. специфика на депозита – депозираните средства се управляват в 3 обслужващи сметки. вид валута на обслужващите депозита сметки – лева, евро, щатски долари срок на депозитите – депозит на виждане, с минимален задължителен срок за престой на средствата в банката не по-малко от 3 месеца лихвен процент по депозита – пазарна лихва, в пряка зависимост от котировките на едномесечния LIBOR, едномесечния EURIBOR и ОЛП / основен лихвен процент / за салда над 10 000 валутни единици, и лихва като по разплащателна сметка за салда под 10 000 валутни единици. валутен арбитраж на сумите - за суми над 100 000 лв / 50 000 USD/EUR - възможност за договаряне на преференциален курс за покупко/продажба на валутата с дилърите на банката . Колко ще струва: еднократна такса за откриване на депозита – 20 лв санкции при предсрочно закриване на депозита – при закриване на депозита преди изтичане на задължителния първоначален 3 месечен срок, клиентът губи пълния размер на начислената за периода лихва.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

“Токуда Бизнес инвест” представлява депозит за юридически лица, предназначен за съхраняване на предоставените от клиента на банката суми за определен период срещу заплащане от страна на банката на договорена лихва в края на периода Минимален размер – 25 000 BGN/ EUR/ USD Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки. Валута - Лева, Евро, Щатски долари Срок - 1, 3, 6 или 12 месеца. При промяна на пазарните условия Банката може да променя едностранно условията по депозитния продукт с решение на Управителния съвет, за което Депозантът дава съгласие с подписването на Договора за депозит. Новите условия включително и промяната на лихвения процент, влизат в сила от датата посочена в решението на УС и се обявяват в помещения на Банката, до които клиентите имат достъп. При промяна в условията на депозитния продукт не е необходимо сключването на нов договор за депозит или анекс към сключения такъв. Лихвен процент по договаряне (но не по-висок от 80% от законната лихва) се допуска за депозити със суми над 500 хил.лева или над 250хил. Евро/Щат.долара и срок над една година.Критериите за договаряне на лихвен процент са: сума на депозита, срок на депозита и обем на деловите взаимоотношения с депозанта. Договарянето на лихвен процент е в правомоощията на най-малко двама от Изп.директори на Банката.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

С временно свободните Ви средства можете да реализирате по-високи лихвени доходи през почивните дни, като ги трансформирате в Депозит "Weekend". Начислената за дните на депозит “Weekend” лихва е по-висока и се изплаща по Вашата разплащателна сметка при изтичане на текущия месец, заедно с дължимата лихва по разплащателната сметка на периода.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

"Токуда Авангард" представлява депозит за физически лица в лева, евро и щатски долари, със срок от 6 месеца и атрактивна лихва, която се изплаща в края на периода. Минимален размер – 2’000 лева, евро или щатски долара Максимален размер – няма. Депозитът е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, до размер предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки. Валута - Лева, щатски долари или евро. Срок - 6 месеца. Лихвеният процент по депозити в лева и евро е в размер на 7,7% на годишна база. Лихвеният процент по депозити в щатски долари е в размер на 4,5% на годишна база. Лихвата се изплаща на падежа, като по договореност с клиента се капитализира или се превежда по друга сметка. Ако датата на падежа е неработен ден лихвата се изплаща на първия работен. Довнасяне на суми по депозита - Не се допуска. Нарушаване на условията на депозита Разпореждането с депозита преди падежа води до нарушаване на условията на депозита и неговото закриване. При нарушаване на условията по депозита той не се олихвява. Режим на депозита след изтичане на срока Депозитът се подновява автоматично при същите условия, освен ако клиентът не разпореди друго. Автоматичното подновяване се извършва само ако продуктът е все още действащ в системата на Токуда Банк АД. В противен случай сумата по депозита се превежда по разплащателна сметка, освен ако клиентът не разпореди друго. Депозантът да е дееспособно пълнолетно физическо лице.

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Не чакайте! Използвайте своята лихва сега! Срочност: фиксирана 3 месеца или 6 месеца Валута: BGN, EUR Минимална сума за откриване:250 BGN/125 EUR Съществуващи клиенти на банката могат да се възползват след привличане на нови средства – минимум 20% от съществуващия ресурс или 2000 BGN / 1000 EUR /важи по-ниската от двете суми/. Изплащане на лихвата: Лихвата се начислява и изплаща в деня на откриване на депозита , в размер съгласно представената по-горе таблицата и посочените в нея годишни лихвени проценти. Направете своя избор и лихвата може: да се преведе по друга сметка; да се изтегли в брой. Внасяне на суми:За срока на депозита не се допуска Теглене на суми: За срока на депозита не се допуска Необходими документи за откриване на сметка - Документ за самоличност

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Висока доходност с фиксирана лихва през целия срок на депозита, независимо от цялостната макроикономическа тенденция към намаляване на лихвените равнища. Периодично изплащане на дължимата лихва в срока на депозита и авансов достъп до реализирания доход. Възможност за увеличаване на договорената доходност чрез свободно довнасяне на средства по всяко време и преминаване към по-висока лихвена скала Възможност за разпореждане с депозирания авоар по всяко време без нарушаване на договорените условия чрез свободно теглене на средства над минималната сума за откриване Без наказателна лихва при предсрочно прекратяване на договора и осигурена доходност, еквивалентна на тази по спестовен влог Достъп до кредитни продукти, обезпечени със залог на депозит или без обезпечение (залог на бъдещо вземане), при преференциални условия и параметри Възможност за ползване на дебитни и кредитни карти с преференциална транзакционна тарифа Сигурност за депозираните средства посредством регламентирани лихвени равнища съобразно лихвения бюлетин на Банката и в съответствие с разпоредбите на Фонда за гарантиране на влогове.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Alpha Bank наред с всички кредитни институции, получили лиценз за извършване на търговска дейност в Гърция (с изключение Фонда за кредити и депозити и кредитните кооперации съгласно закон 1667/1986) задължително участва във Фонда за гарантиране на депозити (ФГД, виж закон 2832/2000, в сила) Целта на фонда за гарантиране на депозити (ФГД) е изплащане на компенсации на вложителите, в случай че депозитите в някоя от посочените по-горе кредитни институции не са налични, както и гарантиране и укрепване сигурността на кредитната система. Общият размер на депозитите на всеки вложител в кредитна институция следва да бъде покрита от схема за гарантиране на депозити до 100 000 евро, в т. ч. начислените лихви към датата от която депозитите не са налични.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Не знаете след какъв период от време ще ползвате средствата си – изберете Депозит Екстра Влагате за срок от 1 месец, но при възможност за доходност на дългосрочен депозит; Бонусен по-висок лихвен процент на всеки 3-ти, 6-ти и 12-ти месец. •Лихвата се начислява всеки месец •Избирате сами как да получавате лихвата си – по друга сметка или да се капитализира по депозитната сметка; •Депозитът служи като обезпечение по кредитни сделки, потребителски кредити, банкови кредитни карти и др.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове