Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Срочен влог “Мулти плюс” е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице за определен срок и в определена валута, като му дава право да получава договорената лихва в края на всеки лихвен период и да превалутира сумата по влога в друг вид валута в рамките на срока на влога. Общинска банка АД открива срочни влогове “Мулти плюс” в левове и в чуждестранна валута на местни и чуждестранни дееспособни физически лица (без ЕТ)и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”, на база сключен Договор за срочен влог “Мулти плюс” и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). Срочният влог “Мулти плюс” е продукт, при който банката изплаща договорена лихва в края на всеки лихвен период и при Ваше желание да превалутирате сумата по влога в друг вид валута в рамките на срока на влога. Необходима минимална сума за откриване: 1000 лева или 500 евро, или 500 щатски долара.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Основни предимства на Депозит 10: Нарастваща лихва в зависимост от времето на престой на средствата: лихвата достига до 6.88% за лева и 6.30% за евро и 4,78% за щатски долари, като нараства всеки месец до 12-ти с 10% от базовия лихвен процент; Гъвкавост: възможност за довнасяне до 10 000 BGN (5 000 USD, 5 000 EUR) до изтичане на 3-тия месец от откриването на депозита; теглене до 10% от сумата на депозита; Без загуба на лихва: натрупаната лихва се изплаща независимо без значение дали прекратяването на депозита се извършва на падеж или не. Основни характеристики: Минимална сума за откриване - 1 000 валутни единици; Довнасяне - възможност за довнасяне до 10 000 BGN (5 000 USD, 5 000 EUR) до изтичане на 3-тия месец от откриването на депозита. От 4-ти до 12-ти месец довнасяне не се позволява. Теглене - възможност за теглене до 10% от сумата на депозита, еднократно в рамките на всеки месец Изплащане на лихвата - изплаща се в края на всеки месец и при закриване на депозита.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Темпо капитал е модерен депозитен продукт, предлаган от Societe Generale Експресбанк. Избирайки Темпо капитал, вие осигурявате оптимален начин да умножите парите си.Темпо капитал ви дава възможност да: управлявате динамично и гъвкаво ликвидните средства на вашата фирма определите сами срока на депозита в зависимост от нуждите на фирмата и бизнес цикъла. Основни предимства: Кеш мениджмънт Гъвкавост Атрактивни условия

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Максима капитал ви дава възможност да: ползвате изгодни лихвени проценти за дълъг период от време изплащате регулярно и разполагате с парите си във всеки момент; при определени условия сте партньор на голяма и стабилна финансова институция За кого е предназначен Максима капитал? Максима Капитал е подходящ за всяка фирма, която разполага със свободни средства за период по-дълъг от три години. Какво представлява Максима капитал? Максима Капитал е срочен депозит с авансово изплащане на лихвите. При еднократно депозиране на сума за срок от 3 или 5 години е възможно да се ползват лихвите преди падежа в течение на срока на депозита с периодичност, избрана от клиента - месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна. Изплащането на лихвите става на равни части под формата на рента по разплащателната сметка на клиента в Societe Generale Експресбанк. Така без особени усилия благодарение на редовните доходи от лихви, които Максима капитал осигурява, клиентът може да управлява ефективно бюджета и да посреща без проблем периодичните си плащания.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Нашите стандартни депозити Ви предлагат: Гарантирана доходност за парите Ви при изгодна лихва за Вас или Вашия бизнес; Сами да определите срока на спестяване – от 7 дни до 1 година в избраната от Вас валута: левове, евро или долари; Да подновите автоматично депозита за нов, пореден срок, освен ако не заявите друго; Да разполагате с лихвата, като я добавите към депозита за нов срок, да я изтеглите в брой или да я преведете по друга сметка при нас; Откриване, обслужване и теглене на депозита на падеж без такса; Да използвате депозита като обезпечение при кредитни сделки с “Д Банк”.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Депозит „Асет Супер Изкушение 3” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е срочен 3-месечно нарастващ депозит в лева и евро, с тримесечно изплащане на лихвата. Продуктът предлага възможност за еднократно теглене, в рамките на всеки 3-месечен период, на суми до 30% от първоначалното салдо на депозита, което го прави особено подходящ както за по-дългосрочно спестяване, така и за достъп до част от средствата в случай на необходимост, без това да води до загуба на доходност. В случай на прекратяване на депозита преди падеж, се изплаща лихва като по разплащателна сметка, за периода от датата на откриване/последно подновяване до датата на закриване. След като тази лихва се начисли, разликата между нея и вече изплатената лихва от завършили тримесечни периоди се приспада от сумата на главницата. Основни предимства Възможност за еднократно теглене в рамките на всеки 3-месечен период – до 30% от размера на първоначалното салдо на депозита към момента на откриването му; Възможност за довнасяне в рамките на 6 периода от откриване на депозита; Избор от 2 валути; Постоянно нарастващи фиксирани лихвени проценти за всеки следващ 3-месечен период до дванадесетия; Без такса за внасяне и теглене на суми; Без такса за откриване, обслужване и закриване на депозитната сметка; Възможност за ползване на бърз и лесен овърдрафт при изгодни лихвени нива. Спестяване на средства при много добра нарастваща доходност и регулярно получаване на доход от тях. Размер Минимум 500 BGN/250 EUR

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Депозит „Асет Супер Изкушение 2” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е срочен 2-месечно нарастващ депозит в лева и евро, с двумесечно изплащане на лихвата. Продуктът предлага възможност за еднократно теглене, в рамките на всеки 2-месечен период, на суми до 20% от първоначалното салдо на депозита, което го прави особено подходящ както за по-дългосрочно спестяване, така и за достъп до част от средствата в случай на необходимост, без това да води до загуба на доходност. В случай на прекратяване на депозита преди падеж, се изплаща лихва като по разплащателна сметка, за периода от датата на откриване/последно подновяване до датата на закриване. След като тази лихва се начисли, разликата между нея и вече изплатената лихва от завършили двумесечни периоди се приспада от сумата на главницата. Основни предимства Възможност за еднократно теглене в рамките на всеки 2-месечен период – до 20% от размера на първоначалното салдо на депозита към момента на откриването му; Възможност за довнасяне в рамките на 6 периода от откриване на депозита; Избор от 2 валути; Постоянно нарастващи фиксирани лихвени проценти за всеки следващ 2-месечен период до дванадесетия; Без такса за внасяне и теглене на суми; Без такса за откриване, обслужване и закриване на депозитната сметка; Възможност за ползване на бърз и лесен овърдрафт при изгодни лихвени нива. Спестяване на средства при много добра нарастваща доходност и регулярно получаване на доход от тях. Размер Минимум 500 BGN/250 EUR

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Депозит „Асет Изкушение 3” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – срочен тримесечно нарастващ депозит в лева, евро и щатски долари, с тримесечно изплащане на лихвата, позволяващ довнасяне и теглене на суми при определени условия. Депозитът съчетава много добра нарастваща доходност и интересна гъвкава срочност. Основни предимства Изключително изгодни нарастващи лихвени проценти Атрактивни за клиентите срочности Довнасяне на суми без ограничение в рамките на първите 3 периода от откриване на депозита Възможност за еднократно теглене в рамките на всеки тримесечен период на сума до 30% от размера на първоначалното салдо Свободно разполагане с лихвата и запазване на вече изплатената лихва при прекратяване не на падеж Избор от 3 валути Внасяне и обслужване без такса Безплатно издаване на дебитна карта Спестяване на средства при много добра нарастваща доходност и регулярно получаване на доход от тях. Размер Минимум 500 BGN, 250 EUR, 250 USD

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Депозит „Асет Прогресия 3” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е срочен нарастващ 3-месечен депозит в лева и евро, който съчетава отлична доходност, нарастваща за максимум 12 периода с всяко следващо подновяване на депозитния срок, възможност за теглене на средства на падеж и свободно довнасяне на суми по всяко време. Основни предимства Кратки и гъвкави срочности; Избор от 2 валути; Възможност за неограничено довнасяне на суми; Възможност за теглене на суми на падеж до размера на минималното салдо; Много изгодни нарастващи при подновяване с всеки нов депозитен срок лихвени проценти; Свободно разполагане с лихвата; Без такса за внасяне и теглене на суми; Без такса за откриване, обслужване и закриване на депозитната сметка; Възможност за ползване на бърз и лесен овърдрафт при изгодни лихвени нива. Спестяване на средства при много добра нарастваща доходност и регулярно получаване на доход от тях. Размер Минимум 500 BGN/250 EUR

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Стандартен срочен влог е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице за определен срок и в определена валута, като му дава право да получава договорената лихва в края на срока на влога. Общинска банка АД открива стандартни срочни влогове в левове и в чуждестранна валута (USD, EUR, GBP, CHF, в друг вид валута - по договореност) на местни и чуждестранни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”, въз основа на сключен Договор за стандартен срочен влог на физически лица и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). Стандартен срочен влог може да се открие на малолетни и непълнолетни лица. Общинска банка АД сключва договори за стандартни срочни влогове със срокове: 7 дни (без GBP, CHF) 10 дни (без GBP, CHF) 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 18 месеца (без GBP, CHF) 24 месеца (без GBP, CHF) 30 месеца (без GBP, CHF) 36 месеца (без GBP, CHF).

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове