Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Депозит „Асет Ново Изкушение 2” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – срочен двумесечно нарастващ депозит в лева и евро, с двумесечно изплащане на лихвата, позволяващ довнасяне и теглене на суми при определени условия. Депозитът съчетава много добра нарастваща доходност и интересна гъвкава срочност. Основни предимства Избор на 2 валути Атрактивни за клиентите срочности Изключително изгодни нарастващи лихвени проценти Довнасяне на суми без ограничение в рамките на първите 6 периода от откриване на депозита Възможност за еднократно теглене в рамките на всеки двумесечен период на сума до 20% от размера на първоначалното салдо Свободно разполагане с лихвата и запазване на вече изплатената лихва при прекратяване не на падеж Внасяне и обслужване без такса Безплатно издаване на дебитна карта Спестяване на средства при много добра нарастваща доходност и регулярно получаване на доход от тях. Размер Минимум 500 BGN, 250 EUR

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Депозит „Асет Изкушение 4” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – срочен четиридневно нарастващ депозит в лева, евро, щатски долари и британски паунди, който съчетава много добра нарастваща доходност, кратък и гъвкав срок и възможност за довнасяне на неограничени по размер суми. Основни предимства Избор от 4 валути Гъвкав и кратък срок Атрактивни лихвени нива Възможност за довнасяне през първите 4 периода Внасяне и обслужване без такса Свободно разполагане с лихвата Спестяване на средства при много добра нарастваща доходност и регулярно получаване на доход от тях. Размер Минимум 500 BGN, 250 EUR, 250 USD, 250 GBP

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Когато сте сигурни, че няма да се нуждаете от Вашите спестявания за определен период, най-подходящото решение за Вас е Стандартният срочен депозит. Избор - лихвата се натрупва по същата или по друга избрана от Вас сметка; Удобство - имате достъп до спестяванията си във всеки клон на банката в страната; Без такса за откриване и обслужване на депозитна сметка; Спестявате време - на датата на падеж депозитът автоматично се подновява за същия период, без да е необходимо да посещавате клон на банката; Ползвате кредит/овърдрафт/кредитна карта при специални условия и бързо одобрение Сигурност: Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Депозит "Асет Златна възраст" на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е спестовен продукт за физически лица пенсионери, предлагащ висока доходност с лихвени нива достигащи 5.50%. Основни предимства капитализиране на лихвата, с възможност за теглене на падежиралата лихва без нарушаване на депозита избор на различни срочности и валути свободно довнасяне на суми по време на депозита безплатно внасяне и обслужване Реализиране на висока доходност на депозираните средства. Размер Минимум 100 BGN, 50 EUR/USD Срочност От 1, 3, 6, 12 месеца

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Асет Срочен Депозит на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е срочен депозит (1, 3, 6, 12, 24, 36 месеца), който съчетава добра доходност с възможност за ползване на овърдрафт и свободно довнасяне на суми. Лихвените нива и минималната депозитна сума за тези депозити са съгласно действащия Лихвен бюлетин. Основни предимства Капитализиране на лихвата, с възможност за теглене на падежиралата лихва без нарушаване на депозита; Свободно довнасяне на суми по време на депозита; Внасяне и теглене без такса; Възможност за ползване на бърз и лесен овърдрафт при изгодна лихва. Спестяване на средства при много добра доходност. Такси и комисиони Съгласно Тарифата на Банката Допълнителни услуги Възможност за безплатно издаване на международна дебитна карта Maestro с добра доходност на средствата по картовата сметка.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Сметка или депозит може да се открие на името на няколко лица или фирми едновременно (т.нар. съвместна сметка). В този случай всеки съвместен титуляр (сътитуляр) носи отговорност за всички задължения, произтичащи във връзка с тази сметка, до пълния им размер като солидарен длъжник. При съвместни сметки всеки сътитуляр има право да се разпорежда със сметката самостоятелно, освен в случаите, когато всички сътитуляри декларират писмено противното или когато сътитуляр последващо отправи изрично уведомление за несъгласието си с подобно право на самостоятелно разпореждане. След получаването на такова уведомление за несъгласие, само всички сътитуляри заедно имат право да се разпореждат със сметката или депозита до постигането на ново писмено споразумение.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Депозит „Асет 12+” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – срочен депозит в лева и евро, който съчетава добра доходност, получаване на лихвата авансово след откриване на депозита и възможност за ползване на овърдрафт. Основни предимства авансово получаване на лихвата, в момента на откриване на депозита внасяне и обслужване без такса възможност за ползване на бърз и лесен овърдрафт при изгодна лихва Спестяване на средства при добра доходност и получаване на доход авансово преди да е настъпил падежа на депозита Размер Минимум 1000 BGN, 500 EUR Срочност 12 месеца

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Депозит "Асет 6+” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – срочен депозит в лева и евро, който съчетава добра доходност и получаване на лихвата авансово след откриване на депозита, възможност за ползване на овърдрафт. Основни предимства авансово получаване на лихвата, в момента на откриване на депозита внасяне и обслужване без такса възможност за ползване на бърз и лесен овърдрафт при изгодна лихва Спестяване на средства при добра доходност и получаване на доход авансово преди да е настъпил падежа на депозита Размер Минимум 1000 BGN, 500 EUR Срочност 6 месеца

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Депозит „Асет Изкушение 1” на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – срочен едномесечно нарастващ депозит в лева, евро и щатски долари, който съчетава много добра нарастваща доходност, интересен срок и възможност за довнасяне на неограничени по размер суми. Основни предимства Изключително изгодни нарастващи лихвени проценти Атрактивни за клиентите кратки срочности Довнасяне на суми без ограничение на размера в рамките на първите 6 периода от откриване на депозита Свободно разполагане с лихвата Избор на валута Внасяне и обслужване без такса Безплатно издаване на дебитна карта Спестяване на средства при много добра нарастваща доходност и регулярно получаване на доход от тях. Размер Минимум 500 BGN, 250 EUR, 250 USD

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Условия за приемане на парични суми в национална и чуждестранна валута на срочен депозит: Банката приема депозити на фирми и граждани в национална и чуждестранна валута за определен период при лихвен процент, съобразен с пазарните условия, като същият се запазва непроменен за целия срок на депозита. Ако Клиентът прекрати срочния си депозит преди датата на падежа с цел частично теглене на сумата или окончателно прекратяване, Банката изплаща лихва за действителния брой дни на депозита, като прилага лихвен процент, съгласно официално публикувания и действащ към момента лихвен бюлетин в частта за предсрочно прекратяване, плюс комисиона за теглене в брой като при текущи сметки. Ако Клиентът прекрати срочния си депозит преди датата на падежа с цел довнасяне на сума към главницата, Банката изплаща лихва за действителния брой дни на депозита, като прилага лихвен процент съгласно официално публикувания и действащ към момента лихвен бюлетин в частта за предсрочно прекратяване. Не се събират допълнителни такси и комисиони. На падежа Клиентът следва да информира Банката за намеренията си относно депозита. В противен случай, Банката автоматично подновява депозита при първоначално договорените условия, прилагайки за новия период валидния към момента на подновяването лихвен процент. Банката обявява на видно място прилаганите лихвени проценти.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове