Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Когато имате възможност, осигурете си дългосрочна сигурност - Депозити с висока фиксирана лихва за срок от 24 или 36 месеца Срочност: фиксирана 24 и 36 месеца Валута: BGN, EUR, USD Минимална сума за откриване - 1000 валутни единици Изплащане на лихвата:Лихвата се начислява и изплаща на всеки три месеца в размер, съгласно представената по-горе таблица и посочените в нея ефективни годишни лихвени проценти. Направете своя избор и лихвата може: да се преведе по друга сметка; да се изтегли в брой. Внасяне на суми: За срока на депозита не се допуска Теглене на суми: За срока на депозита не се допуска

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Клиентите предоставят в Банката за определен период от време парични средства, които са временно свободни. За различните срокове на депозитите Банката прилага различни лихвени нива. На падежа клиентът получава начислената лихва върху депозираните средства.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Възможност да получите лихвите си в деня на неговото откриване; Гарантирана доходност за срока на депозита. Лихвата за целия срок до падеж се начислява и превежда по разплащателна сметка на клиента в деня на откриване на срочния депозит или при автоматично подновяване на депозита рпи падеж. Минимална сума: 1000 валутни единици. Титуляри на срочни депозити могат да бъдат дееспособни местни и чуждестранни физически лица.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

С "Алианц Комфорт" ползвате до 100% от депозита под формата на овърдрафт. С депозит "Алианц Комфорт" на Алианц Банк България получавате още: До 7,76% максимална годишна доходност; Възможност да довнасяте суми през целия срок на депозита; Гарантирана лихва до падежа на депозита. Минимален размер: 500 лева/евро/щ.долари.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове