Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Привилегия е депозит с много висока лихва Привилегия е възможността за довнасяне на суми Привилегия е гаранцията за отпускане на бърз кредит срещу Вашият депозит Привлегия е Вашият Личен банкер, който ще Ви обслужва и съветва Привилегия е Вашите парични средства, както и начислените лихви по тях да са гарантиранисъгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Срочните депозити Оптима капитал ви дават възможност да: получите по-висока доходност от тази по разплащателната сметка планирате и управлявате по-добре свободните парични средства на компанията бъдете по-гъвкави по отношение на това как да получавате лихвите по депозита За кого са предназначени срочните депозити Оптима капитал? Срочните депозити Оптима Капитал са подходящи за всяка фирма, която разполага със свободни средства за период по-дълъг от един месец. Какво представляват срочните депозити Оптима капитал? Това са срочни депозити в BGN, EUR, USD, CHF и GBP. Минималната сума за откриване на депозит в лева е 500 лв., във валута – 500 EUR/USD или тяхната равностойност в друга валута. Societe Generale Експресбанк предлага депозити със срок един, три, шест месеца, една или две години.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Дългосрочен депозит с предплатена месечна лихва по разплащателна сметка и основно предимство висок лихвен доход и гъвкавост. Възможни срокове – 3 и 5 години

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Депозит може да се открие на името на няколко лица едновременно (т.нар. съвместен депозит). В този случай всеки съвместен титуляр (сътитуляр) носи отговорност за всички задължения, произтичащи във връзка с тази сметка, до пълния им размер като солидарен длъжник.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

МИКС депозит е съвместен продукт на Райфайзенбанк (България) ЕАД и УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, предназначен за клиенти физически лица над 18 годишна възраст. Комбинация от срочен депозит в Райфайзенбанк (България) ЕАД и инвестиция в един или повече от взаимните фондове, управляване и дистрибутирани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Депозит "Стъпка по стъпка" е срочен спестовен продукт, образуван от 6 периода по 1 месец, със стъпаловидно нарастваща лихва, предназначен за корпоративни клиенти Клиентът може да изтегли средствата след всеки изтекъл период, като получи начислената до момента лихва.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Гъвкави условия и растяща лихва Фиксирана лихва за целия период на "Депозит 3+3" Лихвата за първия тримесечен период се натрупва към сумата на депозита Възможност за теглене и внасяне в края на всеки тримесечен период С депозит в Райфайзенбанк - възможност за кредитна карта БЕЗ ТАКСА обслужване за първата година•В края на първото тримесечие могат да се довнасят средства, които не са били предмет на друг договор за депозит или сметка в Банката и до размера на оригинално депозираната сума, но не повече от 200 000 BGN / 100 000 EUR. В края на второто и всяко следващо тримесечие, могат да се довнасят средства без ограничение. В края на второто тримесечие - депозитът се подновява, като стандартен срочен депозит за 3 месеца в съответната валута по действащия към момента лихвен бюлетин на банката. Теглене - могат да се теглят суми в края на всеки тримесечен период, без да се губи доходност, като остатъчната сума по депозита не може да е по-ниска от минималната сума за откриване на депозита - 500 лева и 250 евро. При предсрочно прекратяване се получават всички лихви, начислени до края на последния завършен тримесечен период. За дните от края на последния завършен тримесечен период до датата на прекратяване, се получава лихва, като по разплащателна сметка по действащия към момента на прекратяване лихвен бюлетин на банката.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Лихвеният процент на депозита не се променя за целия срок на депозита Ниска минимална сума за откриване Служи като обезпечение по кредити и банкови кредитни карти•При прекратяване на срочен депозит преди датата на падеж с цел частично теглене на сумата или окончателно прекратяване, се изплаща лихва за действителния брой дни на депозита, като по разплащателна сметка по действащия към момента на прекратяване лихвен бюлетин на банката. При прекратяване на срочен депозит преди датата на падежа с цел довнасяне на сума, се изплаща лихва за действителния брой дни на депозита, като по разплащателна сметка по действащия към момента на прекратяване лихвен бюлетин на банката. На падежа депозитът се подновява автоматично, като за новия период се прилага лихвен процент, валиден към момента на подновяване. Без такса за откриване Без такса за внасяне и теглене на падеж

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Срокът на депозита е 3 години, а стандартните периоди на лихвено плащане са 1, 3, 6 месеца и 1, 2 и 3 години. Минимална сума - 500 лева, евро, щатски долари Възможност за избор на валута - лева, евро, щ. долари. Възможност за довнасяне през целия срок на депозита (включително и многократно през месеца), като единственото условие е месечната довнесена сума да не надвишава първоначалния размер на депозита. С изтичането на всеки стандартен период, вие сте си осигурили предимството да влагате всички нови свободни средства за все по-кратки периоди при все по-висока доходност. Лихвата се изплаща по ваш избор - с капитализация по депозитната ви сметка или по друга разплащателна или картова сметка. Възможност за безплатно издаване на дебитна карта, без заплащане на таксата за поддържане на картова сметка за срока от 2 години. При предсрочно прекратяване получавате лихвения доход, натрупан през изтеклите стандартни периоди, определени за този депозит. За времето след последното олихвяване получавате допълнително годишна лихва в размер на 1,50% за евро и лева и 0,75% за щ.долари.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

В края на всеки двумесечен период депозитът може да се намали частично, без да се променят условията по него. Частично намаляване на дата различна от края на двумесечен период се счита за предсрочно прекратяване на целия депозит. В края на всеки двумесечен период депозитът може да се прекрати изцяло, при което Депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за съответните изминали периоди. При прекратяване на депозита извън случая, описан в предходния параграф, Депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за изминалите периоди и лихва за текущия период, изчислена при лихвения процент за изминалия предходен период. При прекратяване на депозита преди изтичане на пълен първи двумесечен период (т.е. преди края на втория месец от откриването на депозита) Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки. Този промоционален продукт ви осигурява по - висока доходност, запазвайки възможността за гъвкаво управление на вашите спестявания. Касовите операции извършени на падеж са без комисиона. Минимална сума на депозитите 500 валутни единици.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове