Депозити

Реклама
Търсене

Срочни депозити

Касовите операции извършени на падеж са без комисиона. Минималната сума на депозита е 500 валутни единици. На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за стандартни депозити в съответната валута към датата на подновяване. Промоцията е валидна за депозити, открити до 29.11.2012 включително. Депозитите на физически и юридически лица, открити в Банката са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Промоцията е валидна за депозити, открити до 29.11.2012 включително. На падежа депозитът автоматично става 1-месечен стандартен депозит в съответната валута и се олихвява с лихвения процент за едномесечни стандартни депозити в съответната валута, валидни към датата на падежа. Минималната сума за откриване на депозита е 500 валутни единици. Депозитите на физически и юридически лица, открити в Банката са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Имате спестявания, но не знаете кога ще са Ви необходими. Депозит ПроВлог е нашето предложение. С депозит ПроВлог получавате висока доходност при максимално гъвкави условия. Ако изтеглите част или цялата сума от Вашата депозитна сметка, ще получите лихвата за най-близкия изминал фиксиран олихвяем период.Спокойствие - може да изтеглите парите си по всяко време при точно определени лихви; Избор - лихвата се натрупва по същата или по друга сметка, избрана от Вас; Удобство - имате достъп до спестяванията си във всеки клон на банката в страната; Спестявате време - на датата на падеж депозитът автоматично се подновява за същия период без да е необходимо да посещавате клон на банката; Без такса за откриване и обслужване на депозитна сметка; Ползвате кредит/овърдрафт/кредитна карта при специални условия и бързо одобрение. Сигурност: Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

Депозит с фиксиран срок от един работен ден, позволяващ да инвестирате свободните си средства безрисково и по-ефективно, отколкото ако ги държите по разплащателната сметка. Продуктът осигурява максимум ликвидност – средствата се прехвърлят по депозитната сметка в края на календарния ден и се превеждат обратно по разплащателна сметка заедно с начислената лихва на следващия календарен ден.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Свръхкраткосрочни депозити с минимален срок от 2 дни и еднодневно предизвестие, което позволява оптимално управление на ликвидността на разплащателната ви сметка при по-висока доходност.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Краткосрочни и средносрочни депозити с фиксирана лихва, платима на падежа по разплащателна сметка с възможност за капитализиране на лихвата на падежа. Възможни срокове – 1, 3, 6, 12 и 24 месеца.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Разполагайте по всяко време с парите по депозита си, без да губите от начислената лихва - с депозит “Под ръка”: Теглите до 60% от първоначално внесената сума по депозита преди изтичането му, без да го нарушавате; Довнасяте суми без ограничение по време на срока му; Управлявате сумата на депозите чрез Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн; Срок – 6 месеца; Минимално салдо – 2000 BGN, 1000 EUR/USD; Възможност да получите кредит “Флаш” или овърдрафт в размер на 100% от сумата на Вашия депозит. Възможност да получите кредитна карта VISA Classic с предварително одобрен кредитен лимит.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Управлявай парите си със стил! Срочен депозит Donna с по-висока доходност, докато детето ви навърши 3 години: Увеличение на лихвения процент с 0,25%* до навършване на 3 годишна възраст на вашето дете. Минимална сума за откриване – 5 000 EUR / USD; Срок – 3х60 дни; Неограничено довнасяне на суми през срока на депозита. Промоционалните условия са валидни за майки на деца до 3г. възраст.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

С Депозит 24 получавате лихвата си на всеки 6 месеца. Валута: BGN, EUR, USD. Минимална сума за откриване: BGN 1 000, EUR 500 или USD 500. Изплащане на лихвата: Натрупаната лихва се изплаща на всеки 6 месеца по сметка на клиента, без възможност за капитализация. Довнасяне/теглене на суми: Само на падеж. Подновяване: На падеж депозита автоматично се подновява за нов срок от 24 месеца, при същите условия и лихвен процент за този вид депозит, съгласно актуалния Лихвен бюлетин на Банката към момента на подновяване на депозита. Предсрочно закриване: В случай на закриване на депозита преди падеж цялата сума ще се олихви с годишен лихвен процент в размер на 0.2% за периода от датата на откриване/подновяване на депозита до датата на предсрочното му закриване, като изплатените до момента лихви се прихващат от главницата на депозита.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Рентен срочен влог е продукт, при който Общинска банка АД приема за съхранение парични средства от физическо лице за определен срок, като му дава право да получава договорената лихва преди изтичане на срока на влога на равни месечни или тримесечни части. Общинска банка АД открива рентни срочни влогове в левове и в чуждестранна валута на местни и чуждестранни дееспособни физически лица (без ЕТ) и на местни лица – „Група граждани без регистрация в БУЛСТАТ”, на база сключен Договор за рентен срочен влог и Общи условия към договора. Лицето, на чието име е открит влогът е негов титуляр (вложител). Рентният влог е продукт, при който банката изплаща договорената за срока на влога лихва преди датата на падежа- периодично, на равни части, под формата на рента. Рентният срочен влог на Общинска банка АД Ви осигурява: редовни допълнителни доходи от лихви под формата на рента в продължение на 1 до 3 години; изгодни лихвени проценти - без промяна в рамките на избрания от Вас срок; избор на валута - левове, щатски долари, евро.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове